Уведомление за предстоящи промени

Уважаеми  клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 05.12.2022 г. влиза в сила промяна на такси в Раздел  Разплащания в Тарифа за таксите и комисиони за бизнес клиенти, както следва:

 

 

Раздел III.   РАЗПЛАЩАНИЯ

А

Преводи в национална валута                                                                                 

1.

Изходящи преводи от сметка чрез БИСЕРА                             

1.1.

в банков салон

  5,00 BGN

1.2.

през онлайн банкиране

  1,20 BGN 

1.5.

Превод чрез БИСЕРА за изпълнение на запорно съобщение

10,00 BGN

2.

Изходящи преводи от сметка чрез RINGS

 

2.1.

в банков салон

25,00 BGN

2.2.

през онлайн банкиране

12,00 BGN

2.3.

чрез многоредово платежно нареждане през банков салон

38,00 BGN

3.

Между клиенти в системата на Банката/Вътрешнобанков превод

3.1.

в банков салон

2,50 BGN

3.3.

Вътрешнобанков превод за изпълнение на запорно съобщение

5,00 BGN

5.

Изходящ превод към друга банка чрез вноска на каса

 

5.1.

Касов превод през БИСЕРА

 

 

5.1.2.

 към други бенефициенти

0,9%, мин. 7,00 BGN

5.2.

Касов превод през RINGS

 

5.2.1.

към бюджетни и други организации

0,9%, мин. 30,00 BGN

5.2.2.

многоредов касов превод през RINGS

0,9%, мин. 60,00 BGN

8.1.

Междубанков директен дебит         

 5,00 BGN

8.2.

Вътрешнобанков директен дебит

 3,00 BGN

9.

Потвърждаване на незабавно инкасо по RINGS

15,00 BGN

10.

Периодични преводи

 

10.1.

Периодични фиксирани преводи*

 

10.1.1.

При еднократен   опит за превод

 0,60 BGN

10.1.2.

При многократен опит за превод

 0,70 BGN

*Таксите по т.10.1 се събират в допълнение към таксите за съответните операции през онлайн банкиране, ако такива се дължат

 

 B

Изходящи преводи в чуждестранна валута

2.

С вальор следващ работен ден (TOM вальор)

2.1.

Чрез платежно нареждане по електронен път

2.1.1. 

Превод в  EUR в ЕИП (вкл. SEPA)                                                               

 

до     51 200 EUR                                                                  0,61 EUR                                                                

над   51 200 EUR                                                                  6,14 EUR                                                                       

  

2.2.

Чрез платежно нареждане на хартиен носител

2.2.1

Превод в  EUR в ЕИП (вкл. SEPA)

 

до      51 200 EUR                                                                 2,55 EUR

над    51 200 EUR                                                                12,78 EUR                                

3.

Изходящ  превод с вальор  същия  работен ден (SAME DAY вальор)

3.1. 

Чрез платежно нареждане по електронен път

3.1.1. 

Превод в  EUR в ЕИП (вкл. ТАRGET 2, вкл. BISERA 7)                6,14 EUR

3.2.

Чрез платежно нареждане на хартиен носител

3.2.1.

Превод в  EUR в ЕИП (вкл. ТАRGET 2, вкл. BISERA 7)               12,78 EUR

7.

При преводи във валута на клиенти, които нямат сметка в Банката,  освен дължимите такси за изходящ валутен превод, клиентът дължи допълнителна такса  30  EUR   

 

 

Настоящото има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 05.12.2022 г.