Уведомление за предстоящи промени

Уважаеми  клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 30.01.2023 г.  влиза в сила промяна на такси в Раздел Разплащания в Тарифа  за такси и комисиони за физически лица, както следва:

 

 

 

Раздел III. РАЗПЛАЩАНИЯ

 

А.

Преводи в национална валута

   СТАВА

1.

Изходящи преводи от сметка през БИСЕРА

 

1.1.

в банков салон

  5  BGN

1.3.

за превод чрез многоредово платежно нареждане в банков салон

 11 BGN

1.5.

за изпълнение на запорно съобщение

 10 BGN

2.

Изходящи преводи от сметка през RINGS

 

2.1.

в банков салон

 22 BGN

2.3.

за превод чрез многоредово платежно нареждане през банков салон

 38 BGN

3.

Между клиенти в банката (Вътрешнобанков превод)

 

3.1.

в банков салон

 2,50 BGN

3.3.

за изпълнение на запорно съобщение

 5,00 BGN

5.

За изходящ превод към друга банка, чрез вноска на каса

 

 

5.1.

 Касов превод през БИСЕРА

 

5.1.2.

към други бенефициенти

 0,9%, мин. 7 BGN

5.2.

 Касов превод през RINGS

 СТАВА

5.2.1.

към бюджетни и други организации

 0,9%, мин. 30 BGN

5.2.2.

многоредов касов превод през RINGS

 0,9%, мин. 60 BGN

7.

Иницииране, плащане или отказ на директен дебит (събира се за всяка от операциите)

 

 

7.1.

Междубанков директен дебит         

  5,00 BGN

7.2.

Вътрешнобанков директен дебит

  3,00 BGN

8.

Потвърждаване на незабавно инкасо по RINGS

  15,00 BGN

9.

Периодични преводи

 

9.1.

Периодични фиксирани преводи*

 

9.1.1

При еднократен опит за превод

  0,60 BGN

9.1.2

При многократен опит за превод

  0,70 BGN

 

*Таксите по т.9.1 се събират в допълнение към таксите за съответните преводи

през онлайн банкиране, ако такива се дължат

 

В

 

Изходящи преводи в чуждестранна валута

 

2.

С вальор, следващ работен ден (TOM вальор)         

 

2.2.

Чрез платежно нареждане на хартиен носител

 

2.2.1

Превод в  EUR в ЕИП (вкл. SEPA)                                                            СТАВА

 

 

до    51 200 EUR                                                                                  2,55 EUR

над  51 200 EUR                                                                                  11,25 EUR

 

3.

Изходящ  превод с вальор  същия  работен ден (SAME DAY вальор)

 

3.2.

Чрез платежно нареждане на хартиен носител                                       СТАВА

 

3.2.1.

Превод в  EUR в ЕИП (вкл. ТАRGET 2, вкл. BISERA 7)                           11,25 EUR

 

6

При преводи във валута на клиенти, които нямат сметка в Банката,  освен дължимите такси за изходящ валутен превод, клиентът дължи допълнителна такса

 30,00 EUR

 

 

 

Настоящото има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 30.01.2023 г.