Уведомление за промяна на документи

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 16.09.2018 г. влизат в сила следните промени:

1. Точка 6.5 от Раздел I. БАНКОВИ СМЕТКИ в Тарифа за таксите и комисионите за бизнес клиенти става:
„Месечна такса съхранение на средства – 0.05%
В случай че среднодневното салдо за съответния календарен месец, кумулативно за всички разплащателни и картови сметки на клиент надвишава 3 млн. лева или тяхната равностойност в друга валута, Банката прилага таксата за съхранение на средства върху размера на средствата над прага от 3 млн. лева.
При клиенти с над 10 броя транзакции за съответния календарен месец, таксата за съхранение на средства се прилага върху размера на средствата над прага от 5 млн. лева.
Таксата е дължима и платима до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който таксата е дължима.
*Таксата не се прилага по отношение на срочни депозити и клиенти с публична, общинска или държавна собственост, както и бюджетни организации.“

2. Точка 9.1 от Раздел I. БАНКОВИ СМЕТКИ в Тарифа за таксите и комисионите за физически лица става:
„Месечна такса съхранение на средства - 0.05%
В случай че среднодневното салдо за съответния календарен месец, кумулативно за всички разплащателни, картови и спестовни сметки на клиент надвишава 3 млн. лева или тяхната равностойност в друга валута, Банката прилага таксата за съхранение на средства върху размера на средствата над прага от 3 млн. лева.
При клиенти с над 10 броя транзакции за съответния календарен месец, таксата за съхранение на средства се прилага върху размера на средствата над прага от 5 млн. лева.
Таксата е дължима и платима до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който таксата е дължима.
*Таксата не се прилага по отношение на срочни депозити.“