Уведомление за промяна на документи

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 16.09.2018 г. влизат в сила следните промени:

1. Точка 8, подточка 3 в Бюлетин за лихвени проценти по срочни депозити, влогове и сметки за физически лица става:
В случай че среднодневното салдо за съответния календарен месец, кумулативно за всички разплащателни, картови и спестовни сметки на клиент надвишава 3 млн. лева или тяхната равностойност в друга валута, Банката прилага такса за съхранение на средства върху размера на средствата над прага от 3 млн. лева. подробно описана в т.9.1. от Тарифа за такси и комисиони за физически лица. Таксата не се прилага по отношение на срочни депозити.

2. Точка 6, подточка 5 в Бюлетин за лихвени проценти по срочни депозити и сметки за юридически лица става:
В случай че среднодневното салдо за съответния календарен месец, кумулативно за всички разплащателни и картови сметки на клиент надвишава 3 млн. лева или тяхната равностойност в друга валута, Банката прилага такса за съхранение на средства върху размера на средствата над прага от 3 млн. лева. подробно описана в т.6.5. от Тарифа за такси и комисиони за бизнес клиенти. Таксата не се прилага по отношение на срочни депозити.