Уведомление за промяна на документи

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 11.04.2019 г. в Тарифата на банката за такси и комисиони за бизнес клиенти в Раздел VІ. Кредити, т. 1 Кредити се въвежда нова т. 1.8. Такса преглед и одобрение на застрахователен договор, общи условия и специални условия и други документи по застраховано обезпечение, която се описва както следва:

1.8.

Такса за преглед и одобрение на застрахователен договор, общи условия и, специални условия и други документи по застраховано обезпечение.

левове

евро

1.8.1

при кредит до 5 000 000 лв.

200,00

100,00

1.8.2

при кредит до 7 000 000 лв.

300,00

150,00

1.8.3

при кредит до 10 000 000 лв.

400,00

200,00

1.8.4

при кредит над 10 000 000 лв.

500.00

250,00

*

Таксата се прилага при кредитиране на бизнес клиенти с нетни приходи от продажби над 3 000 000 лева., които са сключили застраховки на обезпеченията по кредита извън офертите от Д Брокер.