Уведомление за промяна на документи

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 25.11.2019 г. влизат в сила промени в Tарифата за такси и комисиони за физически лица, както следва:

Раздел II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ

1.

Внасяне на каса

Левове

Валута

1.2.

Над 3 000 BGN, за частта над 3 000 BGN или равностойността им във валута по курса на БНБ за деня

0,2%, мин.  3 BGN,

макс. 200 BGN

0,2%, мин.  2 EUR,

макс. 100 EUR

1.4.

Вноска на каса по бюджетна сметка в Банката

3 BGN

1 EUR

1.5.

Вноска на каса от трето лице по сметка на физическо лице, независимо от сумата

0,2%, мин.  3 BGN,
макс. 200 BGN

0,2%, мин.  2 EUR,
макс. 100 EUR

2.

Теглене на каса

Левове

Валута

2.3.

Теглене на суми до 3 000 BGN или равностойността им във валута по курса на БНБ за деня

2 BGN

1 EUR

2.4.

Теглене на суми над 3 000 BGN, за частта над
3 000 BGN или равностойността им във валута по курса на БНБ за деня

0,4%, мин.  2 BGN,
макс. 500 BGN

0,4%, мин.  2 EUR,
макс. 250 EUR

2.6.

 За теглене на пари в брой незаявени предварително, за частта над 3 000 лв.

0,6%, мин. 10 BGN

0,6%, мин. 5 EUR

2.8.

При предварителна заявка и изтегляне на сума над заявената, в деня на теглене.

* Не се прилага при теглене на суми от депозитни сметки.

за сумата до заявения размер,

 съгл. т. 2.4;
за сумата над заявения размер 0,6%, мин.10 BGN

за сумата до заявения размер, съгл. т. 2.4;
за сумата над заявения размер 0,6%, мин. 5 EUR

 

 Раздел III. РАЗПЛАЩАНИЯ:

А.

Преводи в национална валута

Левове

1.

Изходящи преводи от сметка през БИСЕРА

 

1.1.

в банков салон

3 BGN

1.2.

през онлайн банкиране

1,10 BGN

1.3.

за превод чрез многоредово платежно нареждане в банков салон

7 BGN

1.4.

за превод чрез многоредово платежно нареждане през онлайн банкиране

3 BGN

1.5.

за изпълнение на запорно съобщение

7 BGN

2.

Изходящи преводи от сметка през RINGS

 

2.1.

в банков салон

16 BGN

2.2.

през онлайн банкиране

11 BGN

2.3.

за превод чрез многоредово платежно нареждане през банков салон

32 BGN

2.4.

за превод чрез многоредово платежно нареждане през онлайн банкиране

22 BGN

2.5.

за изпълнение на запорно съобщение

  32 BGN

3.

Между клиенти в системата на Банката/Вътрешнобанков превод

 

3.1.

в банков салон

      1,20 BGN

 

3.3.

за изпълнение на запорно съобщение

      4 BGN

 

5.

За изходящ превод към друга банка, чрез вноска на каса

 

 

5.1.

 Касов превод през БИСЕРА 6

 

5.1.1.

 към бюджетни организации

 

0,4%, мин. 5 BGN

 

5.1.2.

към други бенефициенти

 

0,5%, мин. 6 BGN

 

5.1.3.

многоредов касов превод през БИСЕРА

 

0,5%, мин.24 BGN

 

5.2.

 Касов превод през РИНГС

 

 

 

5.2.1.

към бюджетни и други организации

 

0,5%, мин.20 BGN

 

5.2.2.

многоредов касов превод през РИНГС

 

0,5%, мин.44 BGN

 

6.

За канцелиране на превод

 

 

 

6.2.

през онлайн банкиране

 

     7 BGN

 

7.

Иницииране, плащане или отказ на директен дебит чрез БИСЕРА (събира се за всяка от операциите)

     

 2,50 BGN

 

Раздел IV. БАНКОВИ КАРТИ                                                                                               Левове/Валута

1.

Такси за издаване и обслужване на:
международна дебитна карта Maestro,
международна дебитна карта / микро карта Debit MasterCard,
международна дебитна карта / микро карта MasterCard Standard,
международна кредитна карта /микро карта MasterCard Standard,
международна кредитна карта / микро карта MasterCard Standard Флекси,
международна дебитна карта / микро карта MasterCard Business,
международна кредитна карта / микро карта MasterCard Business,
международна кредитна карта /микро карта MasterCard Business Флекси,
международна кредитна карта / микро карта MasterCard Gold,
международна кредитна карта / микро карта MasterCard Gold Флекси

 

 

1.4.

Преиздаване на карта поради забравен ПИН код, загуба, кражба или повреда в рамките на срока на валидност

 

 

1.4.1.

Debit MasterCard (с изключение на международна дебитна карта Maestro и на микро карта)

 

 

10 BGN

 

 

1.4.2.

 

Международна дебитна/кредитна карта/ микро карта MasterCard Standard

 

20 BGN

 

 

 

1.4.3.

 

Международна дебитна/ микро карта карта MasterCard Business

 

30 BGN

 

 

 

1.4.4.

Международна кредитна/ микро карта карта MasterCard Gold

 

50 BGN

 

 

1.5.

Месечни такси и такса активиране на карта

 

 

 

 

1.5.1.

Месечна такса за обслужване на платежна сметка на международна дебитна карта Maestro и Debit MasterCard, MasterCard Standard/ микро карта * и MasterCard Business// микро карта * (съгласно Раздел I, т.2.2.)

*Таксата се събира когато няма активна карта по обслужващата сметка

2.00 BGN

 

 

1.5.5.

Месечна такса за обслужване на основна

и допълнителна карта Maestro

1.50 BGN

 

 

1.8.

Промяна на параметри и лимити по карта / микро карта

 

 

 

 

1.8.1

За международна дебитна карта Maestro и Debit MasterCard

 

5 BGN

 

 

1.8.2

За международна дебитна карта /кредитна микро карта MasterCardStandard,  международна дебитна карта/кредитна / микро карта MasterCard Business, международна кредитна карта MasterCard Gold

 

10 BGN

 

 

2.

Такси за трансакционни и справочни услуги

 

 

 

 

2.1.

международна дебитна карта Maestro, международна дебитна карта / микро карта  Debit MasterCard

 

 

 

 

2.1.1.

ТЕГЛЕНЕ на пари в брой (cash advance)

 

 

 

 

2.1.1.1.

от АТМ на Банката

2.1.1.1.1за карти Maestro

2.1.1.1.2за карти Debit MasterCard                            

 

 

0,50 BGN

0,30 BGN

 

 

2.1.1.2.

от АТМ на друга банка в България

2.1.1.2.1за карти Maestro

2.1.1.2.2за карти Debit MasterCard                             

 

 

1,50 BGN

1,00 BGN

 

 

2.1.1.3.

от АТМ или ПОС в чужбина

2.1.1.3.1за карти Maestro

 

2.1.1.3.2за карти Debit MasterCard                            

 

 

10 BGN + 1%  от сумата

  5 BGN + 1%  от сумата

 

 

2.1.2.

ПЛАЩАНЕ на стоки и услуги на ПОС терминали

 

 

 

 

2.1.2.1.

на ПОС терминал в търговски обект в България

2.1.2.1.1за карти Maestro

2.1.2.1.2за карти Debit MasterCard                            

 

 

0,50 BGN

без такса

 

 

2.1.2.2.

на виртуален ПОС терминал в България (вкл. плащане      на комунални услуги и др.) (не е приложимо  за микро карта)

2.1.2.2.1за карти Maestro

2.1.2.2.2за карти Debit MasterCard                            

 

 

 

 

 

 

0,50 BGN

0,15 BGN

 

 

2.1.2.3.

на ПОС терминал в чужбина

2.1.2.3.1за карти Maestro

2.1.2.3.2за карти Debit MasterCard                            

 

 

0,50 BGN

безплатно

 

 

2.1.7.

Проверка на салдо по сметка чрез АТМ

2.1.7.1за карти Maestro

2.1.7.2за карти Debit MasterCard                            

 

 

0,50 BGN

0,20 BGN

 

 

2.1.10.

Получаване на суми по карта (refund)

1,1% върху сумата

 

 

2.1.11.

Такса за неполучена карта в регламентирания 90 дневен срок

2 BGN

 

 

        2.2.

международна дебитна карта / микро карта MasterCard Standard, 
международна дебитна карта / микро карта MasterCard Business

 

 

2.2.2.

Годишна такса за обслужване на ДОПЪЛНИТЕЛНА карта

 

 

 

 

2.2.2.1.

Международна дебитна карта MasterCard Standard

 

  20 BGN

 

 

2.2.2.2.

Международна дебитна карта MasterCard Business

 

  30 BGN

 

 

2.2.3.

ТЕГЛЕНЕ на пари в брой (cash advance)

 

 

 

 

2.2.3.1.

от АТМ на Банката

3 BGN + 1%  от сумата

 

 

2.2.3.2.

от АТМ на друга банка в България

     

3 BGN + 1,5%  от сумата

 

 

2.2.3.3.

от АТМ в чужбина

 

6 BGN + 3%  от сумата

 

 

2.2.3.4.

от ПОС в офис на Банката

 

4 BGN + 1%  от сумата

 

 

2.2.3.5.

от ПОС в офис на друга банка в България

 

4 BGN + 1%  от сумата

 

 

2.2.3.6.

от ПОС в офис на друга банка в чужбина

 

7 BGN + 1,5%  от сумата

 

 

2.2.8.

Проверка на салдо по сметка на АТМ

 

0,50 BGN

 

 

2.2.9.

Получаване на суми по карта (refund)

 

1,1%

 

 

2.2.10.

Такса за неполучена карта в регламентирания 90 дневен срок

3,00 BGN

 

 

2.3.

международна кредитна карта / микро карта MasterCard Standard,
международна кредитна карта / микро карта MasterCard Standard Флекси

 

 

2.3.3.

ТЕГЛЕНЕ на пари в брой (cash advance)

 

 

 

 

2.3.3.1.

от АТМ на Банката

 

3 BGN + 1,5% от размера на трансакцията

 

 

2.3.3.2.

от АТМ на друга банка в България

3 BGN + 2% от размера на трансакцията

 

 

2.3.3.3.

от АТМ в чужбина                                                                                        7 BGN + 3% от размера на трансакцията

 

 

 

2.3.8.

Проверка на салдо по сметка на АТМ

0,50 BGN

 

 

2.3.11.

Такса за неполучена карта в регламентирания 90 дневен срок

   

 

 3,00 BGN

 

 

2.4.

международна кредитна карта / микро карта MasterCard Business,
международна кредитна карта / микро карта MasterCard Business Флекси,
международна кредитна карта / микро карта MasterCard Gold,
международна кредитна карта / микро карта MasterCard Gold Флекси

 

 

2.4.2.

Годишна такса за обслужване на ДОПЪЛНИТЕЛНА карта

 

 

2.4.2.1.

Международна кредитна карта MasterCard Business

 

40 BGN

 

 

  2.4.2.2.

Международна кредитна карта MasterCard Gold

 

50 BGN

 

 

2.4.3.

ТЕГЛЕНЕ на пари в брой (cash advance)

 

 

 

 

 

2.4.3.1.

 

от АТМ на Банката

 

3 BGN+ 1,5% от размера на трансакцията

 

 

2.4.3.3.

от АТМ в чужбина

7 BGN + 3% от размера на трансакцията

 

 

2.4.8.

Проверка на салдо по сметка на АТМ

0,50 BGN

 

 

2.4.10.

Получаване на суми по карта (refund)

 

1,1%

 

 

2.4.11.

Такса за неполучена карта в регламентирания 90 дневен срок

3,00 BGN

 

 

Раздел V. КРЕДИТИ

Въвежда се такса за промяна в параметри на кредита в размер на  50 BGN  за овърдрафт по дебитни карти/ разплащателни сметки,потребителски и ипотечни кредити.