Уведомление за промяна на документи

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 25.11.2019 г. влизат в сила промени в Тарифата за таксите и комисиони за бизнес клиенти, както следва:

Раздел І. БАНКОВИ СМЕТКИ

  1. Минимално салдо по картовa сметкa обслужващa карти Maestro и Debit MasterCard Business - 50 BGN
  2. В т. 6 Други приложими такси - промяна в таксите във валута:

6.2.1. Годишно преразглеждане на документи във връзка с поддържане  на сметка на чуждестранни юридически лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони).  - 500 BGN;

6.3.1.Годишно преразглеждане на документи във връзка с поддържане  на сметка на чуждестранни юридически лица, регистрирани в държави извън Европейския съюз, непопадащи в обхвата на т.6.2. - 350 BGN;

6.4.1. Годишно преразглеждане на документи във връзка с поддържане  на сметка на чуждестранни юридически лица, регистрирани в държави-членки на Европейския съюз, непопадащи в обхвата на т.6.2. - 100 BGN

Раздел II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ 

1.Внасяне на каса                                                                                                                                                                                        Левове                                           Валута

1.1.

до 3 000 BGN или равностойността им във валута по курса на БНБ за деня

1 BGN

1 EUR

 

1.2.

над 3 000 BGN, за частта над 3 000 BGN или равностойността им във валута по курса на БНБ за деня

0,2%; мин. 2 BGN

макс. 400 BGN

0,25%; мин. 2 EUR макс. 200 EUR

 

 

1.5.

Вноска на каса в бюджетна сметка

3 BGN

1 EUR

 

 

        2.

Теглене на каса

2.3.

до 3 000 BGN или равностойността им във валута по курса на БНБ за деня

2 BGN

2 EUR

 

2.4.

над 3 000 BGN или равностойността им в чуждестранна валута, заявени предварително, за частта над 3 000 BGN (равностойността им във валута по курса на БНБ за деня)

0,4%;
мин. 3 BGN, макс. 700 BGN

0,4%;
мин. 3 EUR, макс. 350EUR

 

2.7.

 За теглене на пари в брой незаявени предварително, за частта над 3 000 лв.

0,6%; мин. 10 BGN

0,6%; мин. 5 EUR

 

2.8.

При предварителна заявка и изтегляне на сума над заявената, в деня на теглене.*

 

 

* Не се прилага при теглене на суми от депозитни сметки.

за сумата до заявения размер, съгл т. 2.4.
за сумата над заявения размер  0,6%; мин. 10 BGN

за сумата до заявения размер, съгл т. 2.4.
за сумата над заявения размер

 0,6%; мин. 5 EUR

 

              

Раздел III.   РАЗПЛАЩАНИЯ

 

А

Преводи в национална валута                                       

 

1.

Изходящи преводи от сметка чрез БИСЕРА

 

1.1.

в банков салон

3 BGN

 

1.2.

през онлайн банкиране

1,10 BGN

 

1.3.

за превод чрез многоредово платежно нареждане в банков салон

7 BGN

 

1.4.

за превод чрез многоредово платежно нареждане през онлайн банкиране

3 BGN

 

1.5.

Превод чрез БИСЕРА за изпълнение на запорно съобщение

7 BGN

 

2.

Изходящи преводи от сметка чрез RINGS

 

 

2.1.

в банков салон

16 BGN

 

2.2.

през онлайн банкиране

11 BGN

 

2.3.

чрез многоредово платежно нареждане през банков салон

32 BGN

 

2.4.

чрез многоредово платежно нареждане през онлайн банкиране

22 BGN

 

2.5.

чрез RINGS за изпълнение на запорно съобщение

32 BGN

 

3.

Между клиенти в системата на Банката/Вътрешнобанков превод

 

3.1.

в банков салон

1,10 BGN

 

3.3.

Вътрешнобанков превод за изпълнение на запорно съобщение

4,00 BGN

 

5.

Изходящ превод към друга банка чрез вноска на каса

 

 

5.1.

Касов превод през БИСЕРА

 

 

5.1.1.

към бюджетни организации

0,4%, мин.   5 BGN

 

5.1.2.

 към други бенефициенти

0,5%, мин.   6 BGN

 

5.1.3.

многоредов касов превод през БИСЕРА

0,5%, мин. 24 BGN

 

5.2.

Касов превод през РИНГС

 

 

5.2.1.

към бюджетни и други организации

0,5%, мин. 20 BGN

 

5.2.2.

многоредов касов превод през РИНГС

0,5%, мин. 44 BGN

 

7.

За канцелиране на превод

 

7.2.

през онлайн банкиране

                        7 BGN

 

8.

Иницииране, плащане или отказ на директен дебит чрез БИСЕРА (събира се за всяка от операциите).

                     2,50 BGN

 

 

Раздел V. БАНКОВИ КАРТИ                                                                                                                     Левове/ Валута

1.

Такси за издаване и обслужване на:
международна дебитна карта Maestro,
международна дебитна карта / микро карта Debit MasterCard Business,
международна дебитна карта / микро карта MasterCard Standard,
международна кредитна карта / микро карта MasterCard Standard,
международна кредитна карта / микро карта MasterCard Standard Флекси,
международна дебитна карта / микро карта MasterCard Business,
международна кредитна карта / микро карта MasterCard Business,
международна кредитна карта / микро карта MasterCard Business Флекси

1.4.2.

Преиздаване на карта поради забравен ПИН код, загуба, кражба или повреда в рамките на срока на валидност

1.4.2.1на международна дебитна / кредитна карта / микро карта MasterCard Standard

1.4.2.2на международна дебитна / кредитна карта / микро карта MasterCard

Business

 

 

 

20 BGN

30 BGN

 

1.5.1.

За международна дебитна карта Maestro и международна дебитна карта Debit MasterCard Business

 

50 BGN

 

1.7.

Промяна на параметри и лимити по карта / микро карта

1.7.1 международна дебитна карта Maestro и международна дебитна карта Debit MasterCard Business

1.7.2.международна дебитна /кредитна карта MasterCard Standard PayPass,

международна дебитна /кредитна карта MasterCard Business

 

 

5 BGN

 

10 BGN

 

2.

Такси за трансакционни и справочни услуги

 

 

 

2.1.

международна дебитна карта Maestro,

международна дебитна карта / микро карта Debit MasterCard Business

 

 

 

2.1.1.

Месечна такса

 

2.1.1.1

за обслужване на платежна сметка на международна дебитна карта Maestro и международна дебитна карта Debit MasterCard Business и Debit MasterCard Standard/ микро карта * и MasterCard Business/ микро карта * (съгласно раздел I т.2.3)

*Таксата се събира когато няма активна карта по обслужващата сметка

10 BGN

 

2.1.1.2

за обслужване на :

2.1.1.2.1.международна дебитна карта основна / допълнителна Maestro

2.1.1.2.1.международна дебитна карта Debit MasterCard Business

 

 

 

3BGN

2BGN

 

2.1.2.

ТЕГЛЕНЕ на пари в брой (cash advance)

 

 

 

2.1.2.1.

от АТМ на Банката

2.1.2.1.1.за карти Maestro

2.1.2.1.2.за карти Debit MasterCard Business                           

 

 

0,50 BGN

0,30 BGN

 

2.1.2.2.

от АТМ на друга банка в България

2.1.2.2.1.за карти Maestro

2.1.2.2.2.за карти Debit MasterCard  Business                           

 

 

1,50 BGN

1,10 BGN

 

2.1.2.3.

от АТМ или ПОС в чужбина

2.1.2.3.1.за карти Maestro

 

2.1.2.3.2.за карти Debit MasterCard Business                            

 

 

10 BGN + 1%  от сумата

  5 BGN + 1%  от сумата

 

2.1.3.

ПЛАЩАНЕ на стоки и услуги на ПОС терминали

 

 

 

2.1.3.1.

на ПОС терминал в търговски обект в България

2.1.3.1.1.за карти Maestro

2.1.3.2.2.за карти Debit MasterCard  Business                          

 

 

0,50 BGN

без такса

 

2.1.3.2.

на виртуален ПОС терминал в България (вкл. плащане на комунални услуги и др.) (не е приложимо  за микро карта)

2.1.3.2.1.за карти Maestro

2.1.3.2.2.за карти Debit MasterCard Business                           

 

 

 

0,50 BGN

0,15 BGN

 

2.1.3.3.

на ПОС терминал в чужбина

2.1.3.3.1.за карти Maestro

2.1.3.3.2.за карти Debit MasterCard  Business                          

 

 

0,50 BGN

без таксa

 

2.1.7.

Промяна на ПИН код чрез АТМ (не е приложимо  за микро карта)

2.1.7.1.за карти Maestro

2.1.7.2.за карти Debit MasterCard Business                            

 

 

 

0,50 BGN

безплатно

 

2.1.8.

Проверка на салдо по сметка чрез АТМ

2.1.8.1.за карти Maestro

2.1.8.2.за карти Debit MasterCard Business                           

 

 

0,50 BGN

0,20 BGN

 

2.1.9.

Такса за временно блокиране на карта по искане на картодържател.

2.1.9.1.за карти Maestro

2.1.9.2.за карти Debit MasterCard Business                           

 

 

7 BGN

4 BGN

 

2.1.11.

Получаване на суми по карта (refund)

 

1,1% върху сумата

 

2.1.12.

Такса за неполучена карта в регламентирания 90 дневен срок

 

2 BGN

 

2.2.

международна дебитна карта / микро карта MasterCard Standard,  международна дебитна карта / микро карта MasterCard Business

 

 

 

2.2.2.

Годишна такса за обслужване на ДОПЪЛНИТЕЛНА карта

 

 

 

2.2.2.1.

Международна дебитна карта MasterCard Standard                                                                               20 BGN

 

2.2.2.2.

Международна дебитна карта MasterCard Business

  

 30 BGN

 

2.2.3.

ТЕГЛЕНЕ на пари в брой (cash advance)

 

 

 

2.2.3.3.

от АТМ в чужбина

 

6 BGN + 3% от сумата

 

2.2.3.4.

от ПОС в офис на Банката

 

6 BGN + 1% от сумата

 

2.2.3.5.

от ПОС в офис на друга банка в България

 

6 BGN + 1% от сумата

 

2.2.3.6.

от ПОС в офис на друга банка в чужбина

 

7 BGN + 1,5%

 от сумата

 

2.2.4.

ПЛАЩАНЕ на стоки и услуги на ПОС терминали

 

 

 

2.2.8.

Проверка на салдо по сметка на АТМ

1,00 BGN

 

2.2.11.

Получаване на суми по карта (refund)

1,1%

 

2.2.12.

Такса за неполучена карта в регламентирания 90 дневен срок

3 BGN

 

 

2.3.

 

международна дебитна карта / микро карта MasterCard Standard,
международна кредитна карта / микро карта MasterCard Standard Флекси

 

2.3.12.

Такса за неполучена карта в регламентирания 90 дневен срок

3 BGN

 

2.4.

международна кредитна карта / микро карта MasterCard Business,
международна кредитна карта / микро карта MasterCard Business Флекси

   

 

   

 

2.4.3.

ТЕГЛЕНЕ на пари в брой (cash advance)

 

 

 

2.4.3.2.

от АТМ на друга банка в България

 

5 BGN + 2% от размера на трансакцията

 

2.4.3.3.

от АТМ в чужбина

 

7 BGN + 3% от размера на трансакцията

 

2.4.3.4.

от ПОС в офис на Банката

 

5 BGN + 1% от размера на трансакцията

 

2.4.11.

Получаване на суми по карта (refund)

1,1%

2.4.13.

Такса за неполучена карта в регламентирания 90 дневен срок

3  BGN