Уведомление за промяна на документи

Уважаеми  клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 15.12.2019 г. и 11.02.2020 влизат в сила промени в  Тарифата за таксите и комисиони за бизнес клиенти и в Tарифата за такси и комисиони за физически лица, както следва : 

  1. ПРОМЕНИ В ТАРИФА ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

Раздел II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ

Добавя се нова точка в „Забележки“ на Раздел Касови операции с текст:

„При внасяне на пари в брой над 3 000 лв., Банката удържа таксата по т. 1.2. за сумата над 3 000 лв. плюс таксата по т. 1.1. за сумата до 3 000 лв.“ 

 Раздел III. РАЗПЛАЩАНИЯ:

 

 

B.

 

Изходящи преводи в чуждестранна валута

 

 

 

2.

С вальор, следващ работен ден (TOM вальор)

 

 

 

2.1.

Чрез платежно нареждане по електронен път

 

 

 

2.1.1. 

Превод в  EUR в ЕИП (вкл. SEPA)

 

 

 

 

                                                      до     51 200 EUR

                                                      над   51 200 EUR

0,56 EUR

5,62 EUR

 

 

2.2.

Чрез платежно нареждане на хартиен носител

 

 

 

2.2.1

Превод в  EUR в ЕИП (вкл. SEPA)

 

 

 

                                                      до     51 200 EUR

                                                      над   51 200 EUR

      1,53 EUR

      8,18 EUR

 

 

3.

Изходящ  превод с вальор  същия  работен ден (SAME DAY вальор)

 

 

3.1. 

Чрез платежно нареждане по електронен път

 

 

3.1.1. 

Превод в  EUR в ЕИП

 

5,62 EUR

 

3.2.

Чрез платежно нареждане на хартиен носител

 

 

 

3.2.1.

Превод в  EUR в ЕИП (вкл. ТАRGET 2, вкл. BISERA 7)

             

8,18 EUR

 

D

Входящи преводи във валута

 

 

 

1.

Получени валутни преводи

 

 

 

1.1.

Получени преводи в  EUR  от ЕИП

 

без комисиона

 

1.2.

Получени преводи в  EUR  извън ЕИП и преводи в USD и друга валута

 

 

                                                                               до        100 EUR

                                                                           над        100 EUR  до      1 000 EUR

                                                                          над    1 000 EUR  до      5 000 EUR

                                                                           над     5 000 EUR  до    20 000 EUR

                                                                              над   20 000 EUR  до  100 000 EUR

                                                                              над 100 000 EUR

без комисиона

  3 EUR

  4 EUR

  7 EUR

20 EUR

50 EUR

 

Раздел IV. БАНКОВИ КАРТИ                                                                                               Левове/Валута

2.

Такси за трансакционни и справочни услуги

 

 

2.1.

международна дебитна карта Maestro, международна дебитна карта / микро карта  Debit MasterCard

 

 

2.1.1.

ТЕГЛЕНЕ на пари в брой АТМ/ПОС в банков офис

 

 

2.1.1.3.

от АТМ в чужбина

2.1.1.3.1за карти Maestro

2.1.1.3.2за карти Debit MasterCard                            

 

 

1,50 BGN

1,00 BGN

2.1.1.6.

от ПОС в чужбина

2.1.1.6.1за карти Maestro

2.1.1.6.2за карти Debit MasterCard                            

 

 

5,00 BGN

5,00 BGN

2.1.12.

Такса за превалутиране на транзакция (нова, валидна от 11.02.2020)

   

 

1,00 % върху сумата на транзакцията

        2.2.

международна дебитна карта / микро карта MasterCard Standard, 
международна дебитна карта / микро карта MasterCard Business

 

 

2.2.3.3.

от АТМ в чужбина

      

3 BGN + 1,50%  от сумата

2.2.3.6.

от ПОС в офис на друга банка в чужбина

 

4 BGN

2.2.11.

Такса за превалутиране на транзакция (нова, валидна от 11.02.2020)

   

 

1,00 % върху сумата на транзакцията

2.3.

международна кредитна карта / микро карта MasterCard Standard,
международна кредитна карта / микро карта MasterCard Standard Флекси

   

2.3.3.3.

от АТМ в чужбина

 

3 BGN + 2% от размера на трансакцията

2.3.3.6.

от ПОС в офис на банка в чужбина

 

7 BGN + 2% от размера на трансакцията

2.3.10.

Получаване на суми по карта (refund)

 

1,1%

2.3.12.

Такса за превалутиране на транзакция (нова, валидна от 11.02.2020)

   

1,00 % върху сумата на транзакцията

2.4.

международна кредитна карта / микро карта MasterCard Business,
международна кредитна карта / микро карта MasterCard Business Флекси,
международна кредитна карта / микро карта MasterCard Gold,
международна кредитна карта / микро карта MasterCard Gold Флекси

   

2.4.3.3.

от АТМ в чужбина

7 BGN + 2% от размера на трансакцията

2.4.3.6.

от ПОС в офис на банка в чужбина

 7 BGN + 2% от размера на трансакцията

2.4.12.

Такса за превалутиране на транзакция (нова, валидна от 11.02.2020)

   

 

1,00 % върху сумата на транзакцията

Раздел XII.: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Добавя се нова точка 15 „Освен посочените в Тарифата такси и комисиони се заплащат и всички фактически разходи в страната и чужбина като пощенски, телефонни, SWIFT, факс, куриер и други разноски, свързани с изпълнение на услугата, както и тези на чуждестранните банки."

 2. ПРОМЕНИ В ТАРИФА ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ

Раздел II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ

Добавя се нова точка в „Забележки“ на Раздел Касови операции с текст:

„При внасяне на пари в брой над 3 000 лв., Банката удържа таксата по т. 1.2. за сумата над 3 000 лв. плюс таксата по т. 1.1. за сумата до 3 000 лв.“

Раздел III. РАЗПЛАЩАНИЯ:

 

 

B.

 

Изходящи преводи в чуждестранна валута

 

 

2.

С вальор, следващ работен ден (TOM вальор)

 

 

2.1.

Чрез платежно нареждане по електронен път

 

 

2.1.1. 

Превод в  EUR в ЕИП (вкл. SEPA)

 

 

 

                                                      до     51 200 EUR

                                                      над   51 200 EUR

0,56 EUR

5,62 EUR

 

2.2.

Чрез платежно нареждане на хартиен носител

 

 

2.2.1

Превод в  EUR в ЕИП (вкл. SEPA)

 

 

 

                                                      до     51 200 EUR

                                                      над   51 200 EUR

      1,53 EUR

      8,18 EUR

 

 

3.

Изходящ  превод с вальор  същия  работен ден (SAME DAY вальор)

 

3.1. 

Чрез платежно нареждане по електронен път

 

 

 

3.1.1. 

Превод в  EUR в ЕИП

 

5,62 EUR

 

 

3.2.

Чрез платежно нареждане на хартиен носител

 

 

 

 

3.2.1.

Превод в  EUR в ЕИП (вкл. ТАRGET 2, вкл. BISERA 7)

             

8,18 EUR

 

 

 

 

 

D

 

 

 

Входящи преводи във валута

 

 

 

 

1.

Получени валутни преводи

 

 

 

 

1.1.

За получени валутни преводи в  EUR  от ЕИП

 

 без комисиона

 

 

1.2.

Преводи в  EUR  извън ЕИП и преводи в USD и друга валута

 

 

 

                                                                              до          100 EUR

                                                                              над        100 EUR    до      5 000 EUR

                                                                              над      5 000 EUR   до    10 000 EUR

                                                                             над    10 000 EUR  до    30 000 EUR

                                                                              над   30 000 EUR    до  100 000 EUR

                                                                              над 100 000 EUR

без комисиона

  4 EUR

  7 EUR

12 EUR

30 EUR

60 EUR

 

 

Раздел V. БАНКОВИ КАРТИ                                                                                                                  Левове/ Валута

 

2.

Такси за трансакционни и справочни услуги

 

2.1.

международна дебитна карта Maestro,

международна дебитна карта / микро карта Debit MasterCard Business

 

 

2.1.2.3.

от АТМ в чужбина

 

2.1.2.3.1.за карти Maestro

2.1.2.3.2.за карти Debit MasterCard Business                            

 

 

1,50 BGN

1,10 BGN

 

  2.1.2.6.

от ПОС в офис в чужбина

2.1.2.6.1. за карти Maestro

2.1.2.6.2. за карти Debit MasterCard  Business                          

 

 

8,00 BGN

5,00 BGN

 

  2.1.13.

Такса за превалутиране на трансакция (нова, валидна от 11.02.2020)                1% върху сумата на трансакция                                                                                               

 

 

2.2.

Точка 2.2. отпада от Тарифата поради мигриране на всички карти към MasterCard Business,  международна дебитна карта / микро карта MasterCard Business

 

2.2.3.3.

от АТМ в чужбина

 

1,00 BGN

 

2.2.3.6.

от ПОС в офис в чужбина

 

6 BGN + 1%

 от сумата

 

   2.2.13.

Такса за превалутиране на транзакция (нова, валидна от 11.02.2020)

 1% върху сумата на транскция

 

 

 

 

 

 

2.3.

международна кредитна карта / микро карта MasterCard Business,
международна кредитна карта / микро карта MasterCard Business Флекси (преномерира се съществуваща точка 2.4. и всички нейни подточки на 2.3.)

 

2.3.3.3.

от АТМ в чужбина

 

 5 BGN+ 2%

 от размера на трансакцията

 

2.3.3.6.

от ПОС в офис на банка в чужбина

 

7 BGN + 2%

от размера на трансакцията

 

   2.3.14.

Такса за превалутиране на транзакция (нова, валидна от 11.02.2020)

 1% върху сумата на трансакцията

 

Раздел ХI  „ДРУГИ УСЛУГИ“

Добавя се нова точка 16 „Проверка на автентичност на банкови документи и оторизирани подписи“ в размер на BGN 50,00 + ДДС.

Раздел XII ПАКЕТНИ ПРОГРАМИ

Отпада   т.3.11. в Раздел XII ПАКЕТНИ ПРОГРАМИ, ПАКЕТ ОПТИМУМ относно таксуване на услугата „Изходящи преводи в EUR в ЕИП в размер до 30 000 евро с вальор същия работен ден (SAME DAY вальор), наредени през онлайн банкиране, до 30 броя“ с преференциална такса в размер на 15 евро.               

Раздел XIII.: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Добавя се нова точка 16 „Освен посочените в Тарифата такси и комисиони се заплащат и всички фактически разходи в страната и чужбина като пощенски, телефонни, SWIFT, факс, куриер и други разноски, свързани с изпълнение на услугата, както и тези на чуждестранните банки."