Уведомление за промяна на документи

Уважаеми  клиенти,

Уведомяваме Ви, че на 26.02.2020 г. са одобрени промени в т. 6.6., Раздел. I  Банкови сметки от Тарифа за таксите и комисиони за бизнес клиенти и т. 9.1, Раздел. I  Банкови сметки от Тарифа за такси и комисиони за физически лица.  

Месечна такса съхранение на средства – 0,06%

В случай че среднодневното салдо за съответния календарен месец, кумулативно за всички разплащателни и картови сметки на клиент надвишава 3 млн. лева или тяхната равностойност в друга валута, Банката прилага таксата за съхранение на средства върху размера на средствата над прага от 3  млн. лева. 

При клиенти с над 10 броя транзакции за съответния календарен месец, таксата за съхранение на средства се прилага върху размера на средствата над прага от 5 млн. лева.

Таксата е дължима и платима до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който таксата е дължима.  

Таксата не се прилага по отношение на срочни депозити.

Таксата не се прилага по отношение на общини и бюджетни организации.

Tаксата се прилага за търговски дружества с държавна или общинска собственост, освен в случаите, когато има друго решение на  компетентен орган на Банката.

Промяната в обхвата за прилагане на таксата се въвежда за нови клиенти считано от 26.02.2020 г., и за съществуващи клиенти на банката, считано от 26.04.2020 г.

Промяната в размера на таксата влиза в сила считано от 26.04.2020 г.