Уведомление за промяна на документи

Уважаеми  клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 28.04.2020 г. влизат в сила промени в  Tарифата за такси и комисиони за физически лица и Тарифата за таксите и комисиони за бизнес клиенти, както следва :

 

  1. ПРОМЕНИ В ТАРИФА ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 

  Раздел I. БАНКОВИ СМЕТКИ - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА лева валута
1.  Разплащателни сметки    
1.2. Месечна такса за обслужване на сметка   2,80  BGN   2,80  BGN
2. Картови платежни сметки с карта Maestro / Debit MasterCard    
2.2. Месечна такса за обслужване на платежна сметка на международна дебитна карта Maestro и Debit MasterCard, MasterCard Standard/ микро карта* и MasterCard Business/ микро карта*   2,40  BGN 2,40  BGN
3. Спестовни сметки    
3.2. Месечна такса за обслужване на сметка 1,60  BGN 1,60  BGN
4. Безсрочен влог "Д Банк плюс"    
4.2. Месечна такса за обслужване на сметка 2,00  BGN 2,00  BGN
9. Други приложими такси      
9.4. Разглеждане на документи относно приемане/отказ за обслужване като клиент на чуждестранно физическо лице – потенциален кандидат за икономическо гражданство по реда на Закона за чужденците в Република България 50 BGN 50 BGN

Раздел III. РАЗПЛАЩАНИЯ - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА лева
А. Преводи в национална валута
1. Изходящи преводи от сметка през БИСЕРА  
1.1. в банков салон 3,50 BGN
1.2. през онлайн банкиране 1,10 BGN
1.3. за превод чрез многоредово платежно нареждане в банков салон  9 BGN
1.4. за превод чрез многоредово платежно нареждане през онлайн банкиране 3 BGN
2. Изходящи преводи от сметка през RINGS  
2.1. в банков салон 18 BGN
2.2. през онлайн банкиране 13 BGN
3. Между клиенти в системата на Банката/Вътрешнобанков превод
3.1. в банков салон 1,40 BGN
3.2. през онлайн банкиране 0,50 BGN
7. Иницииране, плащане или отказ на директен дебит чрез БИСЕРА (събира се за всяка от операциите)     3,50 BGN
8. Потвърждаване на незабавно инкасо по RINGS  
9. Периодични преводи*  
9.1. Периодични фиксирани преводи  
9.1.1. При еднократен опит за превод 0,40 BGN
9.1.2. При многократен опит за превод 0,50 BGN
  *Таксите по т.9.1. се събират в допълнение към таксите за съответните преводи през онлайн банкиране, ако такива се дължат  
B. Изходящи преводи в чуждестранна валута валута
2. С вальор, следващ работен ден (TOM вальор)
2.1. Чрез платежно нареждане по електронен път  
2.1.1.  Превод в  EUR в ЕИП (вкл. SEPA)  
                                                               до     51 200 EUR  0,56 EUR
                                                               над   51 200 EUR   6,64 EUR
2.2. Чрез платежно нареждане на хартиен носител  
2.2.1. Превод в  EUR в ЕИП (вкл. SEPA)  
                                                        до    51 200 EUR  1,78 EUR
                                                        над  51 200 EUR    9,20 EUR
3. Изходящ  превод с вальор  същия  работен ден (SAME DAY вальор)
3.1.  Чрез платежно нареждане по електронен път  
3.1.1.  Превод в  EUR в ЕИП (вкл. ТАRGET 2, вкл. BISERA 7)   6,64 EUR
3.2. Чрез платежно нареждане на хартиен носител  
3.2.1. Превод в  EUR в ЕИП (вкл. ТАRGET 2, вкл. BISERA 7)  9,20 EUR
C Вътрешнобанкови преводи в чуждестранна валута  
1. Между клиенти в системата на Банката  
1.1. вътрешнобанков превод във валута през онлайн банкиране    1 EUR
1.2. вътрешнобанков превод във валута през банков салон    2 EUR
Е Други такси по Д Банк Онлайн - услуга за отдалечено банкиране
5. Месечен абонамент за ползване на услуга Д Банк Онлайн без такса
6. За генериране на нова парола за услугата Д Банк Онлайн 2 BGN
7. Активиране и ползване на Мобилно приложение Д Токен без такса
8. Активиране на нов Д Тоукън, след деактивиране на текущ поради забравен ПИН код 2 BGN

Раздел IV. БАНКОВИ КАРТИ - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА    
    лева валута
4. Електронни битови сметки и SMS/e-mail известяване  
4.8. Такса за плащане на комунална услуга от сметка 0,25 BGN 0,25 BGN

Раздел IX. ТРЕЗОР - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
1. За ползване на малка касета (7х24х32)  
1.1. за 3 месеца   65 BGN + ДДС
1.2. за 6 месеца   100 BGN + ДДС
1.3.  за 12 месеца 120 BGN + ДДС
2. За ползване на средна касета (19х28х37)  
2.1. за 3 месеца   90 BGN + ДДС
2.2. за 6 месеца 115 BGN + ДДС
2.3.  за 12 месеца 185 BGN + ДДС
3. За ползване на голяма касета (28х30х37)  
3.1. за 3 месеца   120 BGN + ДДС
3.2. за 6 месеца 170 BGN + ДДС
3.3.  за 12 месеца 250 BGN + ДДС
5. Такса  допълнително посещение в трезорните помещения. Таксата се удържа при 5-то и всяко следващо посещение в рамките на един календарен месец      4 BGN + ДДС

  Раздел XI. ПАКЕТНИ ПРОГРАМИ - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА  
1 Пакет МОДЕРАТО
1.3. Месечен абонамент  за Пакетна програма „МОДЕРАТО“ 3.30 BGN

II. ПРОМЕНИ В ТАРИФА ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ

Раздел І. БАНКОВИ СМЕТКИ - ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА    
   
1. Разплащателна сметка                                                                      
1.3. Обслужване на сметка с месечни извлечения 14 BGN 14 BGN
1.4. Обслужване на сметка с извлечение на електронна поща 10 BGN 10 BGN
1.5. Обслужване на сметка с дневно или седмично извлечение 22 BGN 22 BGN
2. Разплащателна картова сметка                                                     
2.3. Oбслужване на сметка на международна дебитна карта Maestro и международна дебитна карта Debit MasterCard Business и Debit MasterCard Standard/ микро карта * и MasterCard Business/ микро карта *  с месечни извлечения 14 BGN 14 BGN
2.4. Oбслужване на сметка на международна дебитна карта Maestro и международна дебитна карта Debit MasterCard Business с извлечение на електронна поща 10 BGN 10 BGN
3. Набирателна сметка    
3.2. Откриване 12 BGN 12 BGN
4. Други (вкл. ликвидационни, на клиенти в несъстоятелност, др.)    
4.3. Обслужване 14 BGN 14 BGN

Раздел III.   РАЗПЛАЩАНИЯ - ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА  
А Преводи в национална валута                           
1. Изходящи преводи от сметка чрез БИСЕРА  
1.1. в банков салон 3,50 BGN
1.2. през онлайн банкиране 1,10 BGN 
1.3. за превод чрез многоредово платежно нареждане в банков салон 9 BGN
1.4. за превод чрез многоредово платежно нареждане през онлайн банкиране 3 BGN
2. Изходящи преводи от сметка чрез RINGS  
2.1. в банков салон 18 BGN
2.2. през онлайн банкиране 11 BGN
3. Между клиенти в системата на Банката/Вътрешнобанков превод  
3.1. в банков салон 1,50 BGN
3.2. през онлайн банкиране 0,50 BGN 
6. Масови плащания - ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА  
6.1. по сметка в Д Банк 0,20 BGN или по договаряне
6.2. по сметка в друга банка  1 BGN или по договаряне
6.3. за обработка на файл за масово плащане (таксата не се събира при масово плащане през онлайн банкиране) 8 BGN
8. Иницииране, плащане или отказ на директен дебит чрез БИСЕРА (събира се за всяка от операциите). 3,50 BGN
9. Потвърждаване на незабавно инкасо по RINGS    12 BGN
10. Периодични преводи  
10.1. Периодични фиксирани преводи*  
10.1.1. При еднократен   опит за превод 0,40 BGN
10.1.2. При многократен опит за превод 0,50 BGN
  *Таксите по т.10.1 се събират в допълнение към таксите за съответните операции през онлайн банкиране, ако такива се дължат  
 B Изходящи преводи в чуждестранна валута - ЮЛ
2. С вальор следващ работен ден (TOM вальор)  
2.1. Чрез платежно нареждане по електронен път  
2.1.1.  Превод в  EUR в ЕИП (вкл. SEPA)  
                                                           до     51 200 EUR      0,56 EUR
                                                            над   51 200 EUR    5,62 EUR
2.2. Чрез платежно нареждане на хартиен носител  
2.2.1. Превод в  EUR в ЕИП (вкл. SEPA)  
                                                           до     51 200 EUR    1,78 EUR
                                                          над   51 200 EUR  9,20 EUR
3. Изходящ  превод с вальор  същия  работен ден (SAME DAY вальор)  
3.1.  Чрез платежно нареждане по електронен път  
3.1.1.  Превод в  EUR в ЕИП (вкл. ТАRGET 2, вкл. BISERA 7)  5,62 EUR
3.2. Чрез платежно нареждане на хартиен носител  
3.2.1. Превод в  EUR в ЕИП (вкл. ТАRGET 2, вкл. BISERA 7) 9,20 EUR
C Вътрешнобанкови преводи в чуждестранна валута в банков салон или през онлайн банкиране - ЮЛ  
1. Между клиенти в системата на Банката  
1.1. вътрешнобанков превод валута по електронен път 1,50 EUR
1.2. вътрешнобанков превод валута през банков салон 2 EUR
Е Други такси по Д Банк Онлайн - услуга за отдалечено банкиране - ЮЛ
5. Месечен абонамент за ползване на услуга Д Банк Онлайн без такса
6. За генериране на нова парола за услугата Д Банк Онлайн 5 BGN
7. Активиране и ползване на Мобилно приложение на Д Токен без такса
8. Активиране на нов Д Тоукън, след деактивиране на текущ поради забравен ПИН код 5 BGN

Раздел V. БАНКОВИ КАРТИ - ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА    
    лева валута
4. Електронни битови сметки и SMS/e-mail известяване  
4.8. Такса за плащане на комунална услуга от сметка 0,50 BGN 0,50 BGN

 

Раздел X. ТРЕЗОР - ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
1. За ползване на малка касета (7х24х32)  
1.1. за 3 месеца   65 BGN + ДДС
1.2. за 6 месеца   100 BGN + ДДС
1.3.  за 12 месеца 120 BGN + ДДС
2. За ползване на средна касета (19х28х37)  
2.1. за 3 месеца   90 BGN + ДДС
2.2. за 6 месеца 115 BGN + ДДС
2.3.  за 12 месеца 185 BGN + ДДС
3. За ползване на голяма касета (28х30х37)  
3.1. за 3 месеца   120 BGN + ДДС
3.2. за 6 месеца 170 BGN + ДДС
3.3.  за 12 месеца 250 BGN + ДДС
5. Такса  допълнително посещение в трезорните помещения. Таксата се удържа при 5-то и всяко следващо посещение в рамките на един календарен месец      4 BGN + ДДС

  Раздел XI. ПАКЕТНИ ПРОГРАМИ - ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА  
1 Пакет КЛАСИК
1.8. Месечен абонамент  за Пакетна програма „КЛАСИК“ 14.90 BGN