Уведомление за промяна на документи

Уважаеми  клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 03.06.2020 г. влизат в сила промени в Рамков договор за предоставяне на платежни услуги от „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД.

 • Актуализирани са услугите, влизащи в обхвата на рамковия договор описани в чл.2, ал.2 :

„1. услуги, свързани с внасянето на пари в наличност по платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежна сметка;

 1. 2. услуги, свързани с теглене на пари в наличност от платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежна сметка;
 2. 3. изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по платежна сметка на ползвателя при доставчика на платежни услуги или при друг доставчик на платежни услуги, както следва:

а) изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити;

б) изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти;

в) изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи;

 1. 4. изпълнение на платежни операции, когато средствата са част от отпуснат на ползвателя на платежни услуги кредит, както следва:  

а) изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити;

б) изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти;

в) изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи;

 1. издаване на платежни инструменти и/или приемане на плащания с платежни инструменти;
 2. изпълнение на налични парични преводи;
 3. услуги по иницииране на плащане;”

 

 • В чл.5, ал.1., т.5 е добавени ”извършвани както по инициатива на платеца, така и по инициатива на или чрез получателя.” с което точка 5 добива следния вид:

„5. Платежни операции чрез платежни инструменти, позволяващи достъп до електронно регистрирани или съхранени пари и даващи възможност да се извършват депозити, преводи, теглене на пари в брой, зареждане и отнемане на парична стойност и/или други операции посредством електронни или други технически способи, извършвани както по инициатива на платеца, така и по инициатива на или чрез получателя.”

Примери за платежни операции, извършени с платежни карти по инициатива на или чрез получателя, могат да бъдат комунални плащания – плащане на елекроенергия,телефон, отопление и др., периодични плащания – застрахователни премии, наеми,абонаментни такси и др, такси за наем на автомобили/ велосипеди, разходи за изтегляния на музика/ филми от интернет и др.

 • Добавен е нов чл.12 в който са описани на: кога Банката прилага задълбочено установяване на идентичността на платеца, при какви операции, какво представлява процедура по задълбочено установяване на идентичността и кога се прилага задълбочено установяване на идентичността при извършване на платежни операции с карти, извършени по инициатива на или чрез получателя, като чл.12 гласи:

„Чл. 12а.  (1) Банката прилага задълбочено установяване на идентичността на платеца, когато платецът:

 1. достъпва платежната сметка онлайн;
 2. 2. инициира електронна платежна операция;
 3. извършва друго действие от разстояние, при което би могло да възникне риск от измама при плащането или друга злоупотреба.

(2) При платежни операции по ал. 1, т. 2, инициирани от разстояние, Банката прилагат задълбочено установяване на идентичността на клиента чрез променливи елементи, свързващи операцията с конкретна сума и получател.  

(3) В случаите по ал. 1 Банката въвежда подходящи мерки за сигурност и защита на поверителността и неприкосновеността на персонализираните средства за сигурност на ползвателите на платежни услуги.

(4) Задълбочено установяване на идентичността на клиента е процедура по установяване на идентичността, която е разработена по начин, който защитава поверителността на данните, и която включва използването на два или повече от следните независими елементи:

 1. знание - нещо, което само ползвателят знае;
 2. притежание - нещо, което само ползвателят притежава;
 3. характерна особеност - нещо, което характеризира ползвателя.

(5) При извършване на платежни операции с карти, извършени по инициатива на или чрез получателя Банката прилага задълбочено установяване на идентичността на платеца в случаите при които, съгласието за извършване на тези операции се получава от разстояние.”

 

 • Актуализиран е чл.55 като е уточнено, че възможността за възстановяване  на  цялата сума по вече изпълнена и разрешена платежна операция важи и за платежни операции с платежни карти наредени по инициатива на или чрез получателя, когато кумулативно са изпълнени условията: към момента на даване на разрешението за изпълнение на операцията не е посочена нейната точна стойност и стойността на платежната операция надвишава очакваната от платеца стойност с оглед на неговите предходни разходи за подобни операции.

„Чл. 55. Клиентът,  в  качеството  му на  платец, включително при извършване на платежни операции с платежни карти,  има  право  да  поиска  от  Банката  възстановяване  на  цялата сума по вече изпълнена и разрешена платежна операция, съгласно чл. 82 от ЗПУПС, ако тя е наредена по инициатива на или чрез получателя и са налице следните условия:

 1. Към момента на даване на разрешението за изпълнение на платежната операция не е посочена нейната точна стойност и стойността на платежната  операция  надвишава  очакваната  от  Клиента  стойност,  с оглед  на неговите предходни разходи за подобни операции, условията на рамковия договор и други специфични за  случая  обстоятелства.  За  целите  на  тази  точка  Клиентът  не  може  да  се  позовава  на  причини, свързани  с извършена  обмяна  на  валута,  ако  е  приложен  референтният обменен  курс,  уговорен  с Банката.
 2. Искането за възстановяване на средства по реда на т. 1 се отправя от Клиента в срок до 56 дни от датата,  на  която  е  била  задължена  сметката  му.  По  искане  на  Банката  Клиентът  представя доказателства относно наличието на условията по т. 1. Банката в срок до 10 работни дни от получаване на искането, възстановява на Клиента цялата сума на платежната операция или отказва възстановяването  и,  като  посочва  основанията  за  отказ  и  органите,  пред  които  Клиентът  може  да направи възражение, ако не приема изложените основания за отказ.
 3. Във всички  случаи  Банката  има  право  да  откаже  възстановяване  на  сумата  по  т. 1,  ако  не  са налице  всички  условия  по  т. 1,  респ.  Клиентът  не  и  е  представил  доказателства  за наличието им.
 4. Клиентът няма  право  на  възстановяване  по  т. 1,  ако  е  дал  съгласието  си  за  изпълнение  на платежната операция директно на Банката и Банката или получателят е предоставил или осигурил на разположение на Клиента в качеството му на платец информация за предстоящата платежна операция най-малко 28  дни  преди  датата  на  изпълнението и.  Информацията  по  предходното  изречение се изпраща  на  посочения  в  договора  адрес на  Клиента  или  по  факс или  се  поставя  на  негово разположение в офиса на Банката, за което Банката уведомява Клиента.