Уведомление за промяна на документи

Уважаеми  клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.08.2020 г. влизат в сила промени в  Раздел III – Разплащания  в Тарифа за таксите и комисионите за бизнес клиенти и в Tарифа за таксите и комисионите за физически лица, както следва :

I. TАРИФА ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

Раздел III.A - Разплащания,

т. 7. Иницииране, плащане и отказ на директен дебит (събира се за всяка от операциите)

7.1. Междубанков директен дебит - 3,50 лв.

7.2. Вътрешнобанков директен дебит - 2,00 лв.

II.  ТАРИФА ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ

Раздел III.A - Разплащания,

т. 8. Иницииране, плащане и отказ на директен дебит (събира се за всяка от операциите)

8.1. Междубанков директен дебит - 3,50 лв.

8.2. Вътрешнобанков директен дебит - 2,00 лв.