Уведомление за промяна на документи

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че  с решение на УС на „Търговска банка Д” АД, считано от 17.09.2020 г., се изменят Общи условия, приложими при предоставяне на потребителски кредити и кредити-овърдрафт на физически лица от "Търговска банка Д” АД.

Промените са както следва:

В сила до 17.09.2020 г.

В сила от 17.09.2020 г.

Раздел ІІІ. Лихвени условия. Методика за изчисляване на референтния лихвен процент.

Чл. 13 (5) При несъгласие с промяната в резултат на настъпило увеличение на лихвения процент,  кредитополучателят има право да погаси предсрочно изцяло задълженията си по договора за кредит, ведно с първоначално уговорените лихви, дължими за срока на фактическото ползване на кредита, такси и/или комисиони, с което да прекрати Договора за кредит в едномесечен срок, считано от датата на уведомлението за промяна на лихвата, но не по-късно от 3 месеца, от датата на влизане в сила на промяната в лихвата на официалната Интернет страница на Банката и/или обявяването и в офисите на Банката.

Раздел ІІІ. Лихвени условия. Методика за изчисляване на референтния лихвен процент.

Чл. 13 (5) (Изм., в сила от 17.09.2020 г.) При несъгласие с промяната в резултат на настъпило увеличение на лихвения процент,  кредитополучателят има право да погаси предсрочно изцяло задълженията си по договора за кредит, ведно с първоначално уговорените лихви, дължими за срока на фактическото ползване на кредита, такси и/или комисиони, с което да прекрати Договора за кредит в едномесечен срок, считано от датата на уведомлението за промяна на лихвата.

V. Издължаване на кредита

Чл. 23. (1) При неизпълнение на което и да е от условията по договор за потребителски кредит и по договор за кредит - овърдрафт от страна на Кредитополучателя/Солидарния длъжник, кредитът става предсрочно изискуем и Банката пристъпва към събиране, включително служебно на вземанията си.

V. Издължаване на кредита

Чл. 23. (1) (Отменя се, в сила от 17.09.2020 г.)

 

VII. Предсрочна изискуемост

Чл. 29. Банката има право едностранно да обяви кредита за частично или изцяло предсрочно изискуем. При обявена предсрочна изискуемост задължението на Банката за предоставяне на неусвоени суми от кредита се прекратява  и същата пристъпва към незабавно събиране на вземанията си, обявени за изискуеми, включително и като се снабди със заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по извлечение от счетоводните си книги и да пристъпи към удовлетворяване на вземанията си чрез принудително изпълнение върху имуществото, предоставено като обезпечение, съответно върху цялото имущество на Кредитополучателя, и/или третите задължени лица, по законоустановения ред, при настъпване на което и да е от следните основания, всяко едно от които представлява неизпълнение на задълженията на Кредитополучателя по договора за кредит, а именно:

……………

4. Възникнат събития, които сериозно възпрепятстват изпълнението на задълженията на Кредитополучателя/Солидарния длъжник/Поръчителя за плащане;

5. Кредитополучателят не изпълни задължението си за представяне на удостоверението по чл. 5, ал. 3 от тези Общи условия;

7. Кредитополучателят/Солидарният длъжник/Поръчителят не изпълни което и да е задължение и/или наруши което и да е от условията на Договора за кредит, тези Общи условия и други договори, свързани с договора за кредит, в това число наруши която и да е относима и приложима към договора за кредит действаща нормативна разпоредба;

VII. Предсрочна изискуемост

Чл. 29. Банката има право едностранно да обяви кредита за частично или изцяло предсрочно изискуем. При обявена предсрочна изискуемост задължението на Банката за предоставяне на неусвоени суми от кредита се прекратява  и същата пристъпва към незабавно събиране на вземанията си, обявени за изискуеми, включително и като се снабди със заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по извлечение от счетоводните си книги и да пристъпи към удовлетворяване на вземанията си чрез принудително изпълнение върху имуществото, предоставено като обезпечение, съответно върху цялото имущество на Кредитополучателя, и/или третите задължени лица, по законоустановения ред, при настъпване на което и да е от следните основания, всяко едно от които представлява неизпълнение на задълженията на Кредитополучателя по договора за кредит, а именно:

……………

4. (Отм., в сила от 17.09.2020 г.)

5. Кредитополучателят не изпълни задължението си за представяне на удостоверението по чл. 5, ал. 3 от тези Общи условия в случаите, при които е предвидено целево усвояване на средствата за рефинансиране на задължения към Банки или финансови институции;

7. (Отм., в сила от 17.09.2020 г.)

8. (Нова, в сила от 17.09.2020 г.) При нецелево използване на средства от кредита;

9. (Нова, в сила от 17.09.2020 г.) При насочване на принудително изпълнение от трети лица върху заложеното в полза на Банката имущество;

10. (Нова, в сила от 17.09.2020 г.)  При откриване на производство по несъстоятелност и/или ликвидация на съдлъжник/поръчител и/или собственик на обезпечение;

Чл. 44. (1) Договорът се прекратява с изтичане на уговорения срок.

(2) Действието на договора за кредит може да се прекрати от която и да е от страните с изтичането на 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие от датата на получаването му от другата страна. Когато инициативата за прекратяване е на Кредитополучателя, приема се, че същият упражнява правото си за предсрочно погасяване на дължимите суми по договора за кредит /главница, лихви, такси, комисиони и разноски/ в пълен размер и с всички последици от това. Ако предизвестието е отправено от страна на Банката, Кредитополучателят е длъжен да погаси всички задължения по кредита най-късно в деня на изтичане на предизвестието, независимо от основанието за прекратяване. Прекратяването на договора води до незабавна изискуемост на кредита, като кредитополучателят се задължава да погаси изцяло всички дължими към Банката суми в деня на прекратяване на договора. Банката има право да блокира сметките на Кредитополучателя /Солидарния длъжник/Поръчителя до пълното издължаване на кредита.

Чл. 44. (1) Договорът се прекратява с изтичане на уговорения срок.

(2) (Отм., в сила от 17.09.2020 г.)