Уведомление за промяна на документи

Уважаеми  клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 22.02.2021 г. влизат в сила промени в Тарифа за такси и комисиони за физически лица и Тарифа за таксите и комисиони за бизнес клиенти, както следва :

 ТАРИФА ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

 

 

1. Раздел I - Банкови сметки

 

БИЛО:

9.4.Такса за разглеждане на документи относно приемане/отказ за обслужване като клиент на чуждестранно физическо лице – потенциален кандидат за икономическо гражданство по реда на Закона за чужденците в Република България

 

            50 BGN

СТАВА

9.4.Такса за разглеждане на документи относно приемане/отказ за обслужване като клиент на чуждестранно физическо лице – потенциален кандидат за икономическо гражданство по реда на Закона за чужденците в Република България

 

70 BGN

 

2. Раздел II -  Касови операции:

 

 В Забележки на Раздел  II – Касови операции в тарифа за такси и комисионни за физически лица

 се допълва нова т.7 със следния текст:

 

„7. В случай че сумата за теглене на каса за деня е по-малка от прилагания минимум на таксата

по т. 2.3., то такса за теглене не се дължи.“

 

3. Раздел III - Разплащания, E - Други такси по Д Банк Онлайн се допълва следния текст:

 

БИЛО

СТАВА

8. Активиране на нов Д Тоукън, след деактивиране на текущ поради забравен ПИН код                                                    

 

                                                         - такса 2 лв.

8. Активиране на нов Д Токен, след деактивиране на текущ, поради забравен ПИН код, сменено устройство, възстановяване на заводски настройки или др.

                                                     - такса 2 лв.

4.    По раздел V Кредити се уточнява кога е дължима таксата по съответния кредит

 

БИЛО

СТАВА

5.Потребителски кредити с ипотека

Потребителски кредити с ипотека

5.1. Такса проучване и одобрение

Таксата се събира при подаване на искането за кредит

5.1. Такса проучване и одобрение

Таксата се събира след одобрение на кредита, преди усвояване

6. Жилищни кредити

6. Жилищни кредити

6.1. Такса проучване и одобрение

 

6.1. Такса проучване и одобрение

Таксата се събира след одобрение на кредита, преди усвояване.

 

 

 ТАРИФА ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ

 

 

 

  1. Раздел I -  Банкови сметки 

Въвежда се „Месечна такса за обслужване“ за ползване на платежната сметка, по която има издадена дебитна карта MasterCard Business с годишна такса. Месечната такса за обслужване се дължи за ползване на сметката, а годишната такса се прилага за ползване на картата.

БИЛО

 

СТАВА

 

РАЗДЕЛ БАНКОВИ СМЕТКИ

2. Разплащателна картова сметка                                                 

 

РАЗДЕЛ БАНКОВИ СМЕТКИ

2. Разплащателна картова сметка                                                

 

2.3. Oбслужване на сметка на международна дебитна карта Maestro и международна дебитна карта Debit MasterCard Business и MasterCard Business / микро карта *  с месечни извлечения

 

*Таксата се събира когато няма активна карта по обслужващата сметка

14 лв.

2.3. Oбслужване на сметка на международна дебитна карта Maestro и международна дебитна карта Debit MasterCard Business и MasterCard Business / микро карта  с месечни извлечения

 

Отпада текстът: *Таксата се събира когато няма активна карта по обслужващата сметка

14 лв.

2.4. Oбслужване на сметка на международна дебитна карта Maestro и международна дебитна карта Debit MasterCard Business с месечно извлечение на електронна поща

10 лв.

2.4. Oбслужване на сметка на международна дебитна карта Maestro и международна дебитна карта Debit MasterCard Business и сметка с дебитна карта MasterCard Business с месечно извлечение на електронна поща

10 лв.

РАЗДЕЛ БАНКОВИ КАРТИ

 

РАЗДЕЛ БАНКОВИ КАРТИ

 

2.1.1. Месечна такса

 

2.1.1. Месечна такса

 

2.1.1.1.

за обслужване на платежна сметка на международна дебитна карта Maestro и международна дебитна

карта Debit MasterCard Business и MasterCard Business/ микро карта * (съгласно Раздел I, т.2.3)

 

*Таксата се събира когато няма активна карта по обслужващата сметка

 

2.1.1.1.

за обслужване на платежна сметка на международна дебитна карта Maestro и международна дебитна

карта Debit MasterCard Business и MasterCard Business/ микро карта * (съгласно Раздел I, т.2.3 или т.2.4.)

 

Отпада текстът: *Таксата се събира когато няма активна карта по обслужващата сметка

 

 

 

 

  1. По раздел III Разплащания, E - Други такси по Д Банк Онлайн се одобрява допълване на текста както следва:

БИЛО

СТАВА

8. Активиране на нов Д Тоукън, след деактивиране на текущ поради забравен ПИН код                           

                                                   

                                                           - такса 5 лв.                                                           

.                                     

8. Активиране на нов Д Токен, след деакт                     ивиране на текущ, поради забравен ПИН код, сменено устройство, възстановяване на заводски настройки или др.

                                                                - такса 5 лв.