Уведомление за промяна на документи

Уважаеми  клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.08.2021 г. влиза в сила промяна на „Месечна такса съхранение на средства“  в РАЗДЕЛ I БАНКОВИ СМЕТКИ, Tарифа за такси и комисиони за физически лица и в Тарифа за таксите и комисиони за бизнес клиенти, както следва :

 

РАЗДЕЛ БАНКОВИ СМЕТКИ – ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 

БИЛО:

9.1. Месечна такса съхранение на средства – 0,06 %

В случай, че среднодневното салдо за съответния календарен месец, кумулативно за всички разплащателни, картови и спестовни сметки на клиент надвишава 1 млн. лева или тяхната равностойност в друга валута, Банката прилага таксата за съхранение на средства върху размера на средствата над прага от 1  млн. лева. 

При клиенти с над 10 броя транзакции за съответния календарен месец, таксата за съхранение на средства се прилага върху размера на средствата над прага от 3 млн. лева. (ОТПАДА)

Таксата е дължима и платима до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който таксата е дължима.  

*Таксата не се прилага по отношение на срочни депозити. (остава)

 

СТАВА:

9.1. Месечна такса съхранение на средства – 0,06 %

В случай, че среднодневното салдо за съответния календарен месец, кумулативно за всички разплащателни, и/или картови и/или спестовни сметки на клиент надвишава 1 млн. лева или тяхната равностойност в друга валута, Банката прилага таксата за съхранение на средства върху размера на средствата над прага от 1  млн. лева. 

Таксата е дължима и платима до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който таксата е дължима.  

*Таксата не се прилага по отношение на срочни депозити.

 

РАЗДЕЛ БАНКОВИ СМЕТКИ – БИЗНЕС КЛИЕНТИ

 

БИЛО:

6.6. Месечна такса съхранение на средства – 0,06 %

В случай, че среднодневното салдо за съответния календарен месец, кумулативно за всички разплащателни и картови сметки на клиент надвишава 1 млн. лева или тяхната равностойност в друга валута, Банката прилага таксата за съхранение на средства върху размера на средствата над прага от 1 млн. лева.

При клиенти с над 10 броя транзакции за съответния календарен месец, таксата за съхранение на средства се прилага върху размера на средствата над прага от 3 млн. лева. (ОТПАДА)

 

*Таксата е дължима и платима до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който таксата е дължима.

Таксата не се прилага по отношение на срочни депозити. (ОТПАДА)

Таксата не се прилага по отношение на общини и бюджетни организации.

Tаксата се прилага за търговски дружества с държавна и/или общинска собственост, освен в случаите, когато има друго решение на компетентен орган на Банката.

 

 

 

СТАВА:

6.6. Месечна такса съхранение на средства – 0,06 %

В случай, че среднодневното салдо за съответния календарен месец, кумулативно за всички разплащателни, и/или картови и/или депозитни сметки на клиент надвишава 1 млн. лева или тяхната равностойност в друга валута, Банката прилага таксата за съхранение на средства върху размера на средствата над прага от 1 млн. лева.

 

*Таксата е дължима и платима до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който таксата е дължима.

Таксата не се прилага по отношение на общини и бюджетни организации.

Tаксата се прилага за търговски дружества с държавна и/или общинска собственост, освен в случаите, когато има друго решение на компетентен орган на Банката.

 

 

Настоящото има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 01.08.2021 г.