Уведомление за промяна на документи

Уважаеми  клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 25.08.2021 г. влизат в сила промени в Tарифа за такси и комисиони за физически лица и в Тарифа за таксите и комисиони за бизнес клиенти, както следва :

 

 

Раздел II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 

 

 

1.

Внасяне на каса

Левове

Валута

1.6.

Вноска на каса от трето лице по сметка на юридическо лице, независимо от сумата

0,5%,
мин.       3 BGN,
макс. 600 BGN

0,5%,
мин.       2 EUR,
макс. 400 EUR

1.7.

За обработка, броене, подмяна и размяна на банкноти и монети, върху сумата без внасяне по сметка (приемат се при възможност на банката)

0,5%,мин.20 BGN

+ ДДС

0,5%,мин.20 BGN + ДДС

1.8.

Проверка на банкноти без внасяне по сметка

1 лв. на банкнота + ДДС

1 лв. на банкнота + ДДС

2.

Теглене на каса

2.1.

 Банката изисква писмено предизвестие до 12.00 ч. на предходния ден, при теглене на суми в брой от 2 000,01 до 50 000 BGN или равностойността им в друга валута. Предизвестие не е необходимо при теглене от депозит на падежна дата, освен в случаите, в които тегленето ще е от локация различна от мястото на откриване на депозита (ФЦ, офис или ИРМ).

2.3.

Теглене на суми до 2 000 BGN или равностойността им във валута по курса на БНБ за деня (на транзакция)

3,50 BGN

2 EUR

2.4.

Теглене на суми над 2 000 BGN, за частта над
2 000 BGN или равностойността им във валута по курса на БНБ за деня

0,45%,
мин.       2 BGN,
макс. 500 BGN

0,45%,
мин.      2 EUR,
макс. 250 EUR

2.6.

 За теглене на пари в брой незаявени предварително, за частта над 2 000 лв.

0,6%,
мин. 6 BGN

0,6%,
мин. 3 EUR

2.8.

При предварителна заявка и изтегляне на сума над заявената, в деня на теглене.

 

* Не се прилага при теглене на суми от депозитни сметки.

за сумата до заявения размер,

 съгл. т. 2.4;
за сумата над заявения размер 0,6%, мин.6 BGN

за сумата до заявения размер, съгл. т. 2.4;
за сумата над заявения размер 0,6%, мин. 3 EUR

3.

Операции с монети

3.1.

При внасяне на каса на монети на стойност до 10 лв. и заверяване на сметка

1 BGN

 

3.2.

При внасяне на каса на монети на стойност над 10 лв. и заверяване на сметка

5 % върху сумата, мин. 10 BGN

 

Раздел II.   КАСОВИ ОПЕРАЦИИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ

1.

Внасяне на каса                                                                                левове                          валута

1.1.

до 2 000 BGN или равностойността им във валута по курса на БНБ за деня( на транзакция )

2 BGN

1 EUR

1.2.

над 2 000 BGN, за частта над 2 000 BGN или равностойността им във валута по курса на БНБ за деня

0,2%; мин. 2 BGN макс. 400 BGN

0,25%;мин.2 EUR

 макс. 200 EUR

1.4.

За броене, подмяна и размяна на банкноти и монети, върху сумата,  без внасяне по сметка (приемат се при възможност на банката)

0,5%; мин. 20 BGN +ДДС

0,5%; мин.

20 BGN + ДДС

1.6.

Вноска на каса от трето лице по сметка на юридическо лице, независимо от сумата

0,5%; мин. 3 BGN,
макс. 600 BGN

0,5%; мин.2 EUR,
макс. 400 EUR

1.7.

Проверка на банкноти без внасяне по сметка

1 лв. на банкнота + ДДС

1 лв. на банкнота + ДДС

2.

Теглене на каса

2.1.

 Банката изисква писмено предизвестие до 12.00 ч. на предходния ден, при теглене на суми в брой от 2 000,01 до 50 000 BGN или равностойността им в друга валута. Предизвестие не е необходимо при теглене от депозит на падежна дата, освен в случаите, в които тегленето ще е от локация различна от мястото на откриване на депозита (ФЦ, офис или ИРМ).

2.3.

до 2 000 BGN или равностойността им във валута по курса на БНБ за деня (на транзакция)

4 BGN

2,50 EUR

2.4.

над 2 000 BGN или равностойността им в чуждестранна валута, заявени предварително, за частта над 2 000 BGN (равностойността им във валута по курса на БНБ за деня)

0,45%; мин. 3 BGN,

макс. 700 BGN

0,5%; мин. 3EUR,

макс. 350EUR

2.7.

 За теглене на пари в брой незаявени предварително, за частта над 2 000 лв.

0,6%; мин. 6 BGN

0,6%; мин. 3 EUR

2.8.

При предварителна заявка и изтегляне на сума над заявената, в деня на теглене.*

 

 

* Не се прилага при теглене на суми от депозитни сметки.

за сумата до заявения размер, съгл т. 2.4.
за сумата над заявения размер  0,6%; мин. 6 BGN

за сумата до заявения размер, съгл т. 2.4.
за сумата над заявения размер

 0,6%; мин. 3 EUR

3.

Операции с монети

3.1.

При внасяне на каса на монети на стойност до 10 BGN и заверяване на сметка

1 BGN

 

3.2.

При внасяне на каса монети на стойност над 10 BGN и заверяване на сметка

5% върху сумата; мин. 10 BGN

 

 

Раздел ТРЕЗОР  - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И БИЗНЕС КЛИЕНТИ                                 левове                        

 

 

 

 

1.

За ползване на малка касета (7х24х32)

 

 

1.1.

за 3 месеца

  74 BGN + ДДС

1.2.

за 6 месеца

110 BGN + ДДС

1.3.

 за 12 месеца

190 BGN + ДДС

2.

За ползване на средна касета (19х28х37)

 

 

2.1.

за 3 месеца

  95 BGN + ДДС

2.2.

за 6 месеца

140 BGN + ДДС

2.3.

 за 12 месеца

240 BGN + ДДС

3.

За ползване на голяма касета (28х30х37)

 

 

3.1.

за 3 месеца

160 BGN + ДДС

3.2.

за 6 месеца

195 BGN + ДДС

3.3.

 за 12 месеца

290 BGN + ДДС

4.

Такса за изгубване или повреден ключ от касета от ползвателя и/или издаване на дубликат и/или невърнат ключ при изтекъл договор.

    

180 BGN + ДДС + (разходи на нотариус при необходимост)

Настоящото има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 25.08.2021 г.