Уведомление за промяна на документи

Уважаеми  клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 29.11.2021 г. няма да се прилага преференция при таксата за месечно обслужване на картови платежни сметки с карта Debit MasterCard на клиенти по програми за групови продажби – ПРЕМИЯ, ПАРТНЬОРИ, МАКСИ, ЛИДЕР и ЛИДЕР ПРИМ.

След тази дата по сметките с дебитна карта ще се прилага такса за месечно обслужване на сметката съгласно т.2.2. от Тарифата за такси и комисиони на физически лица. Към момента таксата е в размер на 2,50 лв.

Настоящото има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените, без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 29.11.2021 г.