Уведомление за промяна на документи

Уважаеми  клиенти,

Уведимяваме Ви, че считано от 04.05.2022 г. влизат в сила нови такси в Раздел  Касови операции и Раздел Банкови карти в Тарифа  за такси и комисиони за физически лица и Тарифа за таксите и комисиони за бизнес клиенти, както следва:

 

 

 

ПРОМЕНИ В РАЗДЕЛ КАСОВИ ОПЕРАЦИИ

 

Раздел II.      КАСОВИ ОПЕРАЦИИ

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

1.

ВНАСЯНЕ НА КАСА

Левове

Валута

1.1.

До 3 000  BGN или равностойността им във валута по курса на БНБ за деня

1 BGN

1 EUR

1.2.

Над 3 000 BGN, за частта над 3 000 BGN или равностойността им във валута по курса на БНБ за деня

0,2%; мин. 3 BGN,
макс. 250 BGN

0,2%,мин. 2 EUR,
макс. 150 EUR

1.5.

Вноска на каса от трето лице по сметка на физическо лице, независимо от сумата

0,2%; мин. 3 BGN,
макс. 250 BGN

0,2%,мин. 2 EUR,
макс. 150 EUR

2.

ТЕГЛЕНЕ НА КАСА

Левове/СТАВА

Валута/СТАВА

2.3.

Теглене на суми до 2 000 BGN или равностойността им във валута по курса на БНБ за деня (на транзакция)

4,00 BGN

без промяна

2.4.

Теглене на суми над 2 000 BGN, за частта над  2 000 BGN или равностойността им във валута по курса на БНБ за деня

0,55%, мин. 2 BGN,

0,55%, мин. 2 EUR, 

2.6.

 За теглене на пари в брой незаявени предварително, за частта над 2 000 лв.

0,65% , мин. 6 BGN

0,65%, мин. 3 EUR

2.7.

При предварителна заявка за теглене и отказ от нея, върху отказаната или намалена сума

0,55%, мин. 30 BGN

0,55%, мин. 15 EUR

2.8.

При предварителна заявка и изтегляне на сума над заявената, в деня на теглене.

за сумата до заявения размер, съгл. т. 2.4;
за сумата над заявения размер 0,65%, мин.6 BGN

за сумата до заявения размер, съгл. т. 2.4;
за сумата над заявения размер 0,65%, мин. 3 EUR

 

 

В Забележки на Раздел Касови операции в Тарифата физически лица се изменя т.6, както следва:

 

 

Т. 6. При теглене на сума по т. 2.4. или т. 2.6., в случай че дължимата такса е до размера на минимума,

Банката удържа допълнителна комисиона в размер, равен на таксата по т. 2.3. при повече от едно теглене

в рамките на деня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II.   КАСОВИ ОПЕРАЦИИ

БИЗНЕС КЛИЕНТИ 

 

 1.

 ВНАСЯНЕ НА КАСА 

ЛЕВА

ВАЛУТА

 

1.1.

до 2 000 BGN или равностойността им във валута по курса на БНБ за деня (на транзакция)

3 BGN

1,5 EUR

 

1.2.

над 2 000 BGN, за частта над 2 000 BGN или равностойността им във валута по курса на БНБ за деня

 

0,25%,  мин. 3 BGN
макс. 500 BGN 

0,25%;мин.2 EUR
макс. 250 EUR

 

2. 

ТЕГЛЕНЕ НА КАСА   

ЛЕВА

ВАЛУТА

 

2.3.

до 2 000 BGN или равностойността им във валута по курса на БНБ за деня (на транзакция)

5 BGN

без промяна

 

2.4.

над 2 000 BGN или равностойността им в чуждестранна валута, заявени предварително, за частта над 2 000 BGN (равностойността им във валута по курса на БНБ за деня)

0,55%; мин. 4 BGN,

0,55%; мин. 3 EUR,

 

2.6.

При предварителна заявка и отказ от нея или намаление на сума, в деня на теглене, върху отказаната или намалена сума

0,55%, мин. 50 BGN

0,55%, мин. 50 BGN

 

2.7.

За теглене на пари в брой незаявени предварително, за частта над 2 000 лв.

0,65%; мин. 6 BGN

0,65%; мин. 3 EUR

 

2.8.

При предварителна заявка и изтегляне на сума над заявената, в деня на теглене.*

за сумата до заявения размер, съгл. т. 2.4.
за сумата над заявения размер - 0,65%; мин. 6 BGN

за сумата до заявения размер, съгл т. 2.4.
за сумата над заявения размер - 0,65%; мин. 3 EUR

 

 

В Забележки на Раздел Касови операции в Тарифата за бизнес клиенти се променя т.8, както следва:

 

СТАВА: 8. При теглене на сума по т. 2.4. или т. 2.7., в случай че дължимата такса е до размера на минимума,

Банката удържа допълнителна комисиона в размер, равен на таксата по т. 2.3. при повече от едно теглене в

 рамките на деня.

 

ПРОМЕНИ ПО РАЗДЕЛ БАНКОВИ КАРТИ

 

 Физически лица:

  • Основна / допълнителна международна дебитна карта Debit MasterCard

Теглене на пари в брой (cash advance) от ПОС устройство

2.1.1.5. теглене на ПОС в офис на друга банка в България: 4 BGN + 1%

2.1.1.6. теглене на ПОС в офис в чужбина: 4 BGN + 1%

  • Основна / допълнителна международна дебитна карта MasterCard Standard (с МНО)

Теглене на пари в брой (cash advance) от АТМ и ПОС устройство

 

2.2.3.5.. теглене на ПОС в офис на друга банка в България: 4 BGN + 1,5%

2.2.3.6.. теглене на ПОС в офис в чужбина: 4 BGN + 1,5%

  • Основна / допълнителна международна дебитна карта Debit MasterCard

Плащане на виртуален ПОС терминал в България

2.1.2.2. на виртуален ПОС терминал в България: без такса

  • Основна / допълнителна международна дебитна карта MasterCard Standard

Плащане на виртуален ПОС терминал в България

2.2.4.2. на виртуален ПОС терминал в България: без такса

Бизнес клиенти:

  • Основна / допълнителна международна дебитна карта Debit MasterCard Business

Теглене на пари в брой (cash advance) от ПОС устройство

2.1.2.5. теглене на ПОС в офис на друга банка в България: 4 BGN + 1%

2.1.2.6. теглене на ПОС в офис в чужбина: 4 BGN + 1%

  • Основна / допълнителна международна / микро карта MasterCard Business (с МНО)

2.2.3.Теглене на пари в брой (cash advance) от АТМ устройство

2.2.3.2. теглене на АТМ на друга банка в България: 3 BGN + 1,5%

2.2.3.3. теглене на АТМ в чужбина: 3 BGN + 1,5%

  • Основна / допълнителна международна дебитна карта Debit MasterCard Business и
  • Основна / допълнителна международна дебитна карта MasterCard Business

 

Плащане на виртуален ПОС терминал в България

2.1.3.2. на виртуален ПОС терминал в България: без такса

2.2.4.2. на виртуален ПОС терминал в България: без такса

 

 

 

Настоящото има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 04.05.2022 г.