Уведомление за промяна на документи

Уважаеми  клиенти,

Уведомяваме Ви уведомим, че считано от 10.05.2022 г. влизат в сила нови лихвени нива при

спестовни влогове на физически лица, както следва:

 

 

Безсрочен влог "Д Банк +"

Валута

Лимит

Годишен лихвен процент в сила
от 10.05.2022 г.

Салдо в BGN към края на деня

от 0 до 10 000

0,02%

от 10 000.01 до 25 000

0,03%

от 25 000.01 до 75 000

0,04%

над 75 000.01

0,05%

Салдо в EUR  към края на деня

от 0 до 5 000

0,02%

от 5 000.01 до 12 500

0,03%

от 12 500.01 до 32 500

0,04%

над 32 500.01

0,05%

Детски спестовен влог
 (за лица до 18 годишна възръст)

 

Валута

Лимит

Годишен лихвен процент в сила
от 10.05.2022 г.

Салдо в BGN към края на деня

от 0 до 10 000

0,20%

над 10 000.01

0,25%

Салдо в EUR  към края на деня

от 0 до 5 000

0,20%

над 5 000.01

0,25%

Салдо в USD  към края на деня

от 0 до 5 000

0,20%

над 5 000.01

0,25%

Настоящото има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 10.05.2022 г.