Уведомление за промяна на документи

Уважаеми  клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 27.07.2022 г. влизат в сила нови такси в Раздел  Банкови сметки в Тарифа за таксите и комисиони за бизнес клиенти и Тарифа  за такси и комисиони за физически лица, както следва:

 

 

  1. ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

Раздел І. БАНКОВИ СМЕТКИ

1.

Разплащателна сметка                                                                              левове               валута

1.3.

Обслужване на сметка с месечни извлечения

17 BGN

17 BGN

1.4.

Обслужване на сметка с месечно извлечение на електронна поща

13 BGN

13 BGN

2.

Разплащателна картова сметка                                                

 

 

2.3.

Обслужване на сметка на международна дебитна карта Debit MasterCard Business и MasterCard Business / микро карта  с месечни извлечения

17 BGN

17 BGN

2.4.

Обслужване на сметка на международна дебитна карта Debit MasterCard Business и сметка с дебитна карта MasterCard Business с месечно извлечение на електронна поща

13 BGN

13 BGN

4.

Други (ликвидационни, на клиенти в несъстоятелност, др.)

 

 

4.3.

Обслужване

17 BGN

17 BGN

6.5.

Разглеждане на документи във връзка с откриване на сметка на местни юридически лица с 25% и повече собственост от чуждестранно юридически и/или физическо лице

 

 

6.5.1.

Чуждестранно физическо лице

100 BGN

 

6.5.2.

Чуждестранно юридическо лице

150 BGN

 

 

  1. ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 

Раздел І. БАНКОВИ СМЕТКИ

9.4.

Разглеждане на документи относно приемане/отказ за обслужване като клиент на чуждестранно физическо лице – потенциален кандидат за икономическо гражданство по реда на Закона за чужденците в Република България

100 BGN

 

 

Настоящото има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 27.07.2022 г.