Уведомление за промяна на документи

Уважаеми  клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.04.2023 г. Търговска банка Д АД осигурява на своите клиенти новата услуга незабавни плащания „Blink“.

Незабавните плащания представляват електронни решения за плащания на дребно, достъпни 24 часа в денонощието и 365 дни в годината. В резултат на използването им сметката на получателя се кредитира с незабавен или близък до незабавния ефект. Плащанията от сметка в сметка могат да се прехвърлят на получателя в рамките на 10 секунди, а максималната сума е до 30 000 лева.

Предвид горното са актуализирани :

1. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА БАНКОВИ СМЕТКИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КАТО:

1.1. В чл.22 са въведени следните допълнения:

(2) (нова, в сила от 01.04. 2023 г.) Банката изпълнява незабавни плащания „Blink“ – кредитни преводи в лева, които се изпълняват в режим 24/7, с незабавна обработка на превода и заверка на сметката на получателя, в рамките на няколко секунди след иницииране на плащането. Сметката на получателя трябва да е открита при някой от доставчиците на платежни услуги, участващи в програмата „Blink“ на Националната картова и платежна схема, част от Борика АД.

(3) (нова, в сила от 01.04.2023 г. )Банката приема за изпълнение нареждане за незабавно плащане „Blink“,  подадени през онлайн банкиране, от сметка на платеца в лева.

(4) (нова, в сила от 01.04. 2023 г.) От депозитни, набирателни и дарителски сметки, както и от сметки, обслужващи  кредитни карти, не се излъчват незабавни изходящи плащания. Незабавните плащания „Blink“ не се прилагат за масови и периодични плащания, директни дебити, преводи от и към бюджета и касови преводи.

(5) (нова, в сила от 01.04.2023 г.) Максималната сума за еднократно изходящо плащане е в размер до 30 000 (тридесет хиляди) лева. Плащането се обработва с вальор календарната дата, на която е прието.

(6) (нова, в сила от 01.04.2023 г.) По сметки на срочни депозити не се допуска получаване на входящи незабавни плащания „Blink“.  При постъпване на незабавно Blink плащане по сметка на срочен депозит, Банката отказва и връща на наредителя нареденото незабавно плащане.

(7) (нова, в сила от 01.04.2023 г.) Банката уведомява Клиента за статуса на наредено незабавно плащане „Blink“ посредством канала, от където е излъчено плащането.

(8) (нова, в сила от 01.04.2023 г.) Банката има право по своя преценка да откаже и да върне на наредителя наредено незабавно плащане „Blink“.

1.2. В чл.72, ал.1 е въведена нова точка:

  1. (нова, в сила от 01.04.2023 г.) Други банкови продукти и услуги, уредени в настоящите Общи условия, за които е предвидено, че могат да бъдат ползвани чрез Д Банк Онлайн.

2. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА БАНКОВИ СМЕТКИ НА БИЗНЕС КЛИЕНТИ, КАТО:

2.1. В чл. 27 са въведени следните допълнения:

(2) (нова, в сила от 01.04. 2023 г.) Банката изпълнява незабавни плащания „Blink“ – кредитни преводи в лева, които се изпълняват в режим 24/7, с незабавна обработка на превода и заверка на сметката на получателя, в рамките на няколко секунди след иницииране на плащането. Сметката на получателя трябва да е открита при някой от доставчиците на платежни услуги, участващи в програмата „Blink“ на Националната картова и платежна схема, част от Борика АД.

(3) (нова, в сила от 01.04.2023 г.) Банката приема за изпълнение нареждане за незабавно плащане „Blink“,  подадени през онлайн банкиране, от сметка на платеца в лева.

(4) (нова, в сила от 01.04. 2023 г.) От депозитни, набирателни и дарителски сметки, както и от сметки, обслужващи  кредитни карти, не се излъчват незабавни изходящи плащания. Незабавните плащания „Blink“ не се прилагат за масови и периодични плащания, директни дебити, преводи от и към бюджета и касови преводи.

(5) (нова, в сила от 01.04.2023 г.) Максималната сума за еднократно изходящо плащане е в размер до 30 000 (тридесет хиляди) лева. Плащането се обработва с вальор календарната дата, на която е прието.

(6) (нова, в сила от 01.04.2023 г.) По сметки на срочни депозити не се допуска получаване на входящи незабавни плащания „Blink“.  При постъпване на незабавно Blink плащане по сметка на срочен депозит, Банката отказва и връща на наредителя нареденото незабавно плащане.

(7) (нова, в сила от 01.04.2023 г.) Банката уведомява Клиента за статуса на наредено незабавно плащане „Blink“ посредством канала, от където е излъчено плащането.

(8) (нова, в сила от 01.04.2023 г.) Банката има право по своя преценка да откаже и да върне на наредителя наредено незабавно плащане „Blink“.

2.1. В чл. 57, ал.1 е въведена нова точка:

  1. (нова, в сила от 01.04.2023 г.) Други банкови продукти и услуги, уредени в настоящите Общи условия, за които е предвидено, че могат да бъдат ползвани чрез Д Банк Онлайн.

3. ДОПЪЛНЕНИ СА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИ И КОМИСИОНИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ТАРИФАТА ЗА ТАКСИ И КОМИСИОНИ НА БИЗНЕС КЛИЕНТИ, като са описани приложимите такси при изходящи преводи за незабавни плащания „Blink“.