Уведомление за промяна на документи

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.06.2023 г. влизат в сила промени в Тарифата  за такси и комисиони за индивидуални клиенти на „Търговска банка Д” АД,  приложими за Платежна сметка за основни операции, както следва:

        Услуга в левове на територията на страната

Такса

1.

 Откриване на сметка

1.1.

Откриване на сметка в офис на банката

2.99 BGN

1.2.

Откриване на сметка в офис на банката с издаване на дебитна карта към сметката

1.99 BGN

2.

Обслужване на сметка

2.1.

Обслужване на сметка в офис на банката

3.72 BGN

2.2.

Обслужване на сметка в офис на банката с издадена дебитна карта към сметката

2.36 BGN

3.

Закриване на сметка

3.1.

Закриване на сметка в офис, открита до 6 месеца преди датата на закриване

0.00 BGN

4.

Внасяне на средства по сметка

4.1.

Внасяне на средства по сметка в офис на банката до 3 100 BGN.

1.19 BGN

5.

Теглене на пари в брой от  сметка

5.1.

На каса в офис на банката до 1 000 BGN или равностойността им във валута по курса на БНБ за деня

3.54 BGN

5.2.

С дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката

0.28 BGN

5.3.

С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в страната

1.09 BGN

6.

Плащане по директен дебит

6.1.

Към сметка при същата банка

2.47 BGN

6.2.

Към сметка при друга банка

4.64 BGN

7.

Платежни операции извършвани чрез платежна карта включително чрез Интернет

7.1.

Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от банката

без такса

7.2.

Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга банка

без такса

8.

Кредитен превод

8.1.

На хартиен носител към платежна сметка при същата банка

2.49 BGN

8.2.

Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка

0.45 BGN

8.3.

 На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка

4.89 BGN

8.4.

Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка

1.02 BGN

8.5.

На хартиен носител към платежна сметка на бюджета при същата банка

2.49 BGN

8.6.

Чрез онлайн банкиране към платежна сметка на бюджета при същата банка

0.49 BGN

8.7.

На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка

4.74 BGN

8.9.

Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка

1.03 BGN

9.

Периодичен превод

9.1.

Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен на хартиен носител- при еднократен опит за плащане                                                                        

1.09 BGN

9.2.

Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен на хартиен носител - при еднократен опит за плащанe                                                                       

1.66       BGN

Настоящото има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 01.06.2023 г.