Уведомление за промяна на документи

Уважаеми  клиенти,

Уведомяваме Ви, че Търговска банка Д АД прекратява преиздаването на Mastercard Business дебитни и кредитни карти на клиенти – физически лица.

Вече издадените карти от този вид, при изтичане на тяхната валидност, ще бъдат преиздадени както следва:

  1. При изтичане на валидността на кредитните карти от вид „Mastercard Business“ и „Mastercard Business Флекси“, издадени на клиенти - физически лица, те ще бъдат преиздадени като карти от вид „Mastercard Gold“. Допълнителна информация за предимствата и условията на новия вид карта може да получите в банковия офис, където е издадена. Всеки клиент е необходимо да подпише нов договор при получаване на новата карта.. Клиентът има право да откаже получаването и ползването на новата карта, като изпълни задълженията си съгласно сключения договор.

 

  1. При изтичане на валидността на дебитни карти от вид „Mastercard Business" с минимален неснижаем остатък, издадени на клиенти - физически лица, картите ще бъдат преиздавани като дебитни карти от вид „Mastercard Standard“. Допълнителна информация за предимствата и условията на новия вид карта може да получите в банковия офис, където е издадена. Всеки клиент е необходимо да подпише нов договор при получаване на новата карта. Клиентът има право да откаже получаването и ползването на новата карта.

Предвид горното са актуализирани :

  • Общи условия за издаване и ползване на международни дебитни карти / микро карти Debit MC/MC Standard / Debit MC Business / MC Business;
  • Общи условия за издаване и ползване на международни кредитни карти / микро карти MC Standard / MC Gold / MC Business.

Промените в Общите условия влизат в сила считано от 7 юни 2023 г.