Уведомление за промяна на документи

 

Уважаеми  клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 14.07.2023 г. Търговска банка Д АД осигурява на своите клиенти физически лица новата услуга подписване на договор за ползване на банкова сметка с електронен подпис, издаден от Евротръст. Предвид горното са актуализирани :

Общите условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица като:

В чл. 18 са добавена нови алинеи 7 и 8  със следното съдържание:

„(7) (нова, в сила от 14.07.2023 г.) Когато е предвидено в общи условия или в продукт, обявен на сайта на Банката, могат да се сключват и договори, различни от посочения в ал.6. В тези случаи  се счита, че в отношенията между Банката и Клиента всички договори, изявления, документи и извлечения, подписани между или от страните се приемат за електронни документи, подписани с електронен подпис от съответната страна, като тези електронни документи са обвързващи за страните и имат силата на валидни оригинални документи с положен от съответната страна саморъчен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /ЗЕДЕУУ/.

(8) Банката и Клиентът се съгласяват, че в отношенията помежду им стойност на саморъчен подпис на основание ЗЕДЕУУ имат следните електронни средства, с които се подписват електронни изявления/ документи:

  1. Подписване с квалифициран електронен подпис от страна на Клиента;
  2. Маркиране на „чек бокс“ и/или натискане на съответния виртуален бутон – за изявления на Клиента.”