Уведомление за промяна на документи

Уважаеми  клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.10.2023 г. Търговска банка Д АД осигурява на своите клиенти бюджетни разпоредители възможност за подаване на нареждания за бюджетни плащания и получаване на бюджетни плащания в разширен времеви диапазон, както следва:

 

1.    Банката приема нареждания за бюджетни плащания в левове, които се изпълняват в рамките на същия ден:

СЕГА

СТАВА

на хартиен носител до 15:30ч.

на хартиен носител до 16:45ч

през онлайн банкиране до 15:30ч.

през онлайн банкиране до 19:45ч всеки работен ден без събота и неделя

2.    Банката получава бюджетни плащания в левове, в рамките на същия ден:

до 16:00ч.

до 19:45ч. всеки работен ден без събота и неделя

 

Предвид горното са актуализирани чл. 22 на Общите условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и съответно чл. 27 на Общите условия за откриване, поддържане и закриване на банкови сметки на юридически лица и еднолични търговци.