Уведомление за промяна на документи

Уважаеми  клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 19.02.2024 г.  влизат в сила промени по такси в Раздел "Банкови сметки", Раздел "Разплащания" и  Раздел "Други услуги" в Тарифа  за такси и комисиони за физически лица, както следва:

Раздел I. БАНКОВИ СМЕТКИ

9.

Други приложими такси 

9.4.

Разглеждане на документи относно приемане/отказ за обслужване като клиент на чуждестранно физическо лице

9.4.1.

Разглеждане на документи относно приемане/отказ за обслужване като клиент на чуждестранно физическо лице, гражданин на държави извън ЕИП

100 BGN

9.4.2.

Разглеждане на документи относно приемане/отказ за обслужване като клиент на чуждестранно физическо лице, гражданин на държави в ЕИП

50 BGN

Раздел III. РАЗПЛАЩАНИЯ

 

А.

Преводи в национална валута

Левове

1.

Изходящи междубанкови преводи от сметка

1.1.

В банков салон през БИСЕРА

6,00 BGN

3.

Между клиенти в системата на Банката/Вътрешнобанков превод

3.1.

в банков салон

3,50 BGN

5.

За изходящ превод към друга банка, чрез вноска на каса

5.1.

 Касов превод през БИСЕРА

 

5.1.1.

 към бюджетни организации

0,6%, мин. 7 BGN

5.1.2.

към други бенефициенти

0,9%, мин. 8 BGN

7.

Иницииране, плащане или отказ на директен дебит (събира се за всяка от операциите)

7.1.

Междубанков директен дебит         

     6 BGN

7.2.

Вътрешнобанков директен дебит

      3,50 BGN

B.

Изходящи преводи в чуждестранна валута

валута 

1.

Обикновени преводи - два работни дни (SPOT вальор). Не се прилага при преводи в евро.

1.1.

Чрез платежно нареждане по електронен път

 

 

 до     1 000 EUR

  15 EUR

над   1 000 EUR до 10 000 EUR

  20 EUR

над 10 000 EUR до 30 000 EUR

  25 EUR

над 30 000 EUR до 50 000 EUR

  40 EUR

над 50 000 EUR

140 EUR

1.2.

Чрез платежно нареждане на хартиен носител

 

 

до     1 000 EUR

  17 EUR

над   1 000 EUR до 10 000 EUR

  22 EUR

над 10 000 EUR до 30 000 EUR

  30 EUR

над 30 000 EUR до 50 000 EUR

  50 EUR

над 50 000 EUR

145 EUR

2.

С вальор, следващ работен ден (TOM вальор)

2.1.

Чрез платежно нареждане по електронен път

2.1.2.

Превод в EUR  извън  ЕИП и преводи в USD и друга валута

 

 до     1 000 EUR

  15 EUR

над   1 000 EUR до 10 000 EUR

  20 EUR

над 10 000 EUR до 30 000 EUR

  25 EUR

над 30 000 EUR до 50 000 EUR

  60 EUR

над 50 000 EUR

140 EUR

2.2.

Чрез платежно нареждане на хартиен носител

2.2.2001

Превод в  EUR в ЕИП (вкл. SEPA)

 

до    51 200 EUR

 3,07 EUR

над  51 200 EUR 

 11,25 EUR

2.2.2.

Превод в EUR  извън  ЕИП и преводи в USD и друга валута                                                                                    

 

 до     1 000 EUR

  20 EUR

над   1 000 EUR до 10 000 EUR

  22 EUR

над 10 000 EUR до 30 000 EUR

  33 EUR

над 30 000 EUR до 50 000 EUR

  60 EUR

над 50 000 EUR

145 EUR

3.

Изходящ  превод с вальор  същия  работен ден (SAME DAY вальор)

3.1. 

Чрез платежно нареждане по електронен път

3.1.2. 

Превод в EUR  извън  ЕИП и преводи в USD и друга валута(вкл. ТАRGET 2, вкл. BISERA 7)

 

до     1 000 EUR

  17 EUR

над   1 000 EUR до 10 000 EUR

  25 EUR

над 10 000 EUR до 30 000 EUR

  35 EUR

над 30 000 EUR до 50 000 EUR

  75 EUR

над 50 000 EUR

155 EUR

3.2.

Чрез платежно нареждане на хартиен носител

3.2.2.

Превод в EUR  извън  ЕИП и преводи в USD и друга валута(вкл. ТАRGET 2, вкл. BISERA 7)

 

до     1 000 EUR

  20 EUR

над   1 000 EUR до 10 000 EUR

  30 EUR

над 10 000 EUR до 30 000 EUR

  40 EUR

 над 30 000 EUR до 50 000 EUR

  80 EUR

над 50 000 EUR

160 EUR

D

Входящи преводи във валута

 

1.

Получени валутни преводи

 

1.2.

Получени преводи в  EUR  извън ЕИП и преводи в USD и друга валута

 

 до          100 EUR

без такса

 над        100 EUR  до      1 000 EUR

  5 EUR

над     1 000 EUR  до     5 000 EUR

  7 EUR

над     5 000 EUR  до    20 000 EUR

  10 EUR

над   20 000 EUR  до  50 000 EUR

20 EUR

над 50 000 EUR

50 EUR

 

Раздел X. ДРУГИ УСЛУГИ

 

 

4.

Удостоверение

 

4.1.

Удостоверение за наличие на средства в Банката на български език    

30 BGN + ДДС

4.2.

Удостоверение за наличие на средства в Банката на чужд език              

50 BGN + ДДС

4.2.

 Удостоверение на чуждестранно физическо лице – потенциален кандидат за икономическо гражданство по реда на Закона за чужденците в Република България 

50 BGN + ДДС

Настоящото има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 19.02.2024 г.