Уведомление за промяна на документи

Уважаеми  клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 19.12.2023 г.  влизат в сила промени по такси в Раздел "Разплащания" и Раздел "Други услуги" в Тарифа за таксите и комисионни за бизнес клиенти, както следва:

Раздел III. РАЗПЛАЩАНИЯ

 

А

Преводи в национална валута

Левове

1.

Изходящи междубанкови  преводи от сметка

1.1.

в банков салон чрез БИСЕРА

6 BGN

2.

Изходящи преводи от сметка чрез RINGS

2.1.

в банков салон

30 BGN

3.

Между клиенти в системата на Банката/Вътрешнобанков превод

3.1.

в банков салон

3,50 BGN

5.

Изходящ превод към друга банка чрез вноска на каса

5.1.

Касов превод през БИСЕРА

 

5.1.1.

към бюджетни организации

0,8%, мин.   7 BGN

5.1.2.

 към други бенефициенти

0,9%, мин.   8 BGN

8.

Иницииране, плащане или отказ на директен дебит (събира се за всяка от операциите).

8.1.

Междубанков директен дебит         

     6 BGN

 B

Изходящи преводи в чуждестранна валута

валута 

1.

Обикновени преводи - два работни дни (SPOT вальор). Не се прилага при преводи в евро.

1.2.

Чрез платежно нареждане на хартиен носител

 

до     10 000 EUR 

  25 EUR

 

над   10 000 EUR до    30 000 EUR

  40 EUR

 

над   30 000 EUR до    50 000 EUR

  55 EUR

 

над   50 000 EUR до  100 000 EUR

  90 EUR

 

над 100 000 EUR

160 EUR

2.

С вальор следващ работен ден (TOM вальор)

2.1.

Чрез платежно нареждане по електронен път

2.1.2.

Превод в EUR  извън  ЕИП и преводи в USD и друга валута

 

до     10 000 EUR 

  22 EUR

 

над   10 000 EUR до    30 000 EUR

  30 EUR

 

над   30 000 EUR до    50 000 EUR

  50 EUR

 

над   50 000 EUR до  100 000 EUR

  80 EUR

 

над 100 000 EUR

170 EUR

2.2.

Чрез платежно нареждане на хартиен носител

2.2.2001

Превод в  EUR в ЕИП (вкл. SEPA)

 

 

до     51 200 EUR  

  3,06 EUR

 

над   51 200 EUR

 15,34 EUR

2.2.2.

Превод в EUR  извън  ЕИП и преводи в USD и друга валута                                                                                    

 

до     10 000 EUR 

  27 EUR

 

над   10 000 EUR до    30 000 EUR

  40 EUR

 

над   30 000 EUR до    50 000 EUR

  65 EUR

 

над   50 000 EUR до  100 000 EUR

  90 EUR

 

над 100 000 EUR

180 EUR

3.

Изходящ  превод с вальор  същия  работен ден (SAME DAY вальор)

3.1. 

Чрез платежно нареждане по електронен път

3.1.2. 

Превод в EUR  извън  ЕИП и преводи в USD и друга валута(вкл. ТАRGET 2, вкл. BISERA 7)

 

до     10 000 EUR 

  30 EUR

 

над   10 000 EUR до    30 000 EUR

  40 EUR

 

над   30 000 EUR до    50 000 EUR

  75 EUR

 

над   50 000 EUR до  100 000 EUR

100 EUR

 

над 100 000 EUR

180 EUR

3.2.

Чрез платежно нареждане на хартиен носител

3.2.1.

Превод в  EUR в ЕИП (вкл. ТАRGET 2, вкл. BISERA 7)

15,34 EUR

3.2.2.

Превод в EUR  извън  ЕИП и преводи в USD и друга валута(вкл. ТАRGET 2, вкл. BISERA 7)

 

до     10 000 EUR 

  35 EUR

 

над   10 000 EUR до    30 000 EUR

  45 EUR

 

над   30 000 EUR до    50 000 EUR

  85 EUR

 

над   50 000 EUR до  100 000 EUR

105 EUR

 

над 100 000 EUR

185 EUR

C

Вътрешнобанкови преводи в чуждестранна валута

1.

Между клиенти в системата на Банката

1.1.

в банков салон

2.50 EUR

D

Входящи преводи във валута

 

1.

Получени валутни преводи

 

1.2.    

Получени преводи в  EUR  извън ЕИП и преводи в USD и друга валута

 

до          100 EUR

   без такса

 

над        100 EUR  до       5 000 EUR

7 EUR

 

над     5 000 EUR  до     15 000 EUR

10 EUR

 

над   15 000 EUR  до     30 000 EUR

15 EUR

 

над   30 000 EUR  до  50 000 EUR

30 EUR

 

над 50 000 EUR

60 EUR

Раздел X. ДРУГИ УСЛУГИ

18.

Администриране на фиш за нарушение на правилата за движение и престой при управление на лизингови автомобили на Банката

40 BGN + ДДС