Уведомление за промяна на документи

Уважаеми  клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 11.03.2024 г.  влизат в сила промени по такси в Раздел  "Банкови сметки", Раздел "Разплащания" и  Раздел "Други услуги" в Тарифа  за такси и комисиони за физически лица, както следва:

 

Раздел II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ- Физически лица

лева

валута

1.

Внасяне на каса

 

 

1.1.

До 2 000  BGN или равностойността им във валута по курса на БНБ за деня

2 BGN

1 EUR

1.2.

Над 2 000 BGN, за частта над 2 000 BGN или равностойността им във валута по курса на БНБ за деня.

(в допълнение към таксата по т.1.1.)

 

0,2%, мин.3 BGN, макс. 300 BGN

0,3%,мин.2 EUR,
макс. 150 EUR

1.5.

Вноска на каса от трето лице по сметка на физическо лице, независимо от сумата

0,4%,мин. 4 BGN, макс. 300 BGN

0,4%,мин. 2 EUR, макс. 150 EUR

2.

Теглене на каса

 

 

2.3.

Теглене на суми до 2 000 BGN или равностойността им във валута по курса на БНБ за деня (на транзакция)

6,00 BGN

3,00  EUR

2.4.

Теглене на суми над 2 000 BGN, за частта над 2 000 BGN или равностойността им във валута по курса на БНБ за деня

0,65%,мин. 2 BGN

0,65%,мин.2,50 EUR

2.5.

Теглене на пари от депозитна сметка на падеж (извън изключенията по т.2.5.1.), дарителска сметка и при усвояване на предоставен по сметка потребителски или ипотечен кредит на физическо лице ( в срок до два работни дни от датата на усвояване на кредита).

без такса

без такса

2.5.1.

Теглене на пари в брой от едномесечен депозит (независимо от размера му) на датата на падеж от физическо лице с експозиция от едномесечни депозити в размер над 500 000 лв. (или равностойността им във валута) към датата на теглене.

Дължи се такса съгласно т.2.3. и т.2.4. и т.2.6.

Дължи се такса съгласно т.2.3. и т.2.4. и т.2.6.

2.6.

 За теглене на пари в брой незаявени предварително, за частта над 2 000 лв.

0,70%,мин. 10 BGN

0,7%,мин. 5,00 EUR

2.7.

При предварителна заявка за теглене и отказ от нея, върху отказаната или намалена сума

0,65%,мин. 30 BGN

0,65%,мин. 15 EUR

2.8.

При предварителна заявка и изтегляне на сума над заявената, в деня на теглене за сумата над заявения размер
(за сумата до заявения размер, съгл. т. 2.4.)

0,70%,мин. 10 BGN

0,7%,мин. 5,00 EUR

Настоящото има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 11.03.2024 г.