Уведомление за промяна на документи

Уважаеми  клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 11.01.2024 г.  влизат в сила промени по такси в Раздел "Разплащания" и Раздел "Други услуги" в Тарифа за таксите и комисиони за бизнес клиенти, както следва:

 

 

 

Раздел II.   КАСОВИ ОПЕРАЦИИ

 

1.

Внасяне на каса  -   Юридически лица                                                                    

лева

валута

1.1.

Внасяне на каса по сметка

0,4%; мин. 5 BGN макс. 500 BGN

0,4%; мин. 2,50 EUR
макс. 250 EUR

1.6.

Вноска на каса от трето лице по сметка на юридическо лице, независимо от сумата

0,5%,мин. 5 BGN, макс. 600 BGN

0,5%; мин.3 EUR, макс. 400 EUR

2.

Теглене на каса  - Юридически лица

лева

валута

2.3.

Теглене на каса от сметка
(върху цялата изтеглена сума при наличие на предизвестие)

0,6%; мин. 6 BGN

0,6%; мин. 5 EUR

2.4.

За теглене на пари в брой незаявени предварително, за частта над 2 000 лв. или равностойността им във валута по курса на БНБ за деня

0,7%; мин. 10 BGN

0,7%; мин. 6 EUR

2.5.

Теглене на каса от депозитна сметка на датата на падежа (извън изключенията по т. 2.5.1.) не се дължи такса

 без такса

 без такса

2.5.1.

Теглене на пари в брой от едномесечен депозит (независимо от размера му) на датата на падеж от юридическо лице с експозиция от едномесечни депозити в размер над 500 000 лв. (или равностойността им в друга валута) към датата на теглене.

(нова) Дължи се такса съгласно т.2.3. и т.2.4.

(нова) Дължи се такса съгласно т.2.3. и т.2.4.

2.7.

При предварителна заявка и изтегляне на сума над заявената, в деня на теглене.*за сумата до заявения размер, съгл. т. 2.3.
за сумата над заявения размер:

0,7%; мин. 10 BGN

0,7%; мин. 6 EUR

Раздел II.    Банкови сметки

 

 

6.8.

При предсрочно прекратяване на срочен депозит за срок от 1 или 3 месеца, в размер над BGN 500 000 (или равностойност в друга валута) се дължи  неустойка.

0,2% върху главницата на депозита

0,2% върху главницата на депозита