Уведомление за промяна на документи

Уважаеми  клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 09.09.2024 г. влиза в сила промяна в таксите по ипотечните кредити, отпускани във валута евро в Раздел "Банкови сметки" и Раздел "Кредити" в Тарифа за такси и комисиони за физически лица, както следва:

 

 

Настоящото има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 09.09.2024 г.