Видове лизинг

Финансов лизинг със затворен край

При финансов лизинг със затворен край, след приемо-предаване на лизинговия актив на клиента, се издава фактура за цялата главница, съгласно погасителния план от лизинговия договор, и прилежащото към нея ДДС.

При финансов лизинг със затворен край, след приемо-предаване на лизинговия актив на клиента, се издава фактура за цялата главница, съгласно погасителния план от лизинговия договор, и прилежащото към нея ДДС.

Лизингополучателят следва да заплати ДДС по тази фактура веднага след издаването й, а данъчната основа на фактурата се погасява на части съгласно погасителния план.

Върху лихвата в месечните вноски по погасителен план не се начислява ДДС.

При пълното изплащане на задълженията по договора за лизинг, активът става собственост на клиента, а дотогава юридически е собственост на лизингодателя и се регистира на негово име.