Финансов лизинг с отворен край

Финансовият лизинг с отворен край Ви дава избор да заплатите остатъчната стойност на лизинговия актив и да придобиете собствеността върху него или да се откажете от това Ваше право и активът да остане собственост на лизинговата компания.

Виж още

Финансов лизинг със затворен край

При финансов лизинг със затворен край, след приемо-предаване на лизинговия актив на клиента, се издава фактура за цялата главница, съгласно погасителния план от лизинговия договор, и прилежащото към нея ДДС.

Виж още

Финансов лизинг със затворен край и капитализация на ДДС

При финансов лизинг със затворен край, след приемо-предаване на лизинговия актив на клиента, се издава фактура за цялата главница, съгласно погасителния план от лизинговия договор, и прилежащото към нея ДДС.

Виж още