Видове лизинг

Финансов лизинг със затворен край и капитализация на ДДС

При финансов лизинг със затворен край, след приемо-предаване на лизинговия актив на клиента, се издава фактура за цялата главница, съгласно погасителния план от лизинговия договор, и прилежащото към нея ДДС.

При финансов лизинг със затворен край, след приемо-предаване на лизинговия актив на клиента, се издава фактура за цялата главница, съгласно погасителния план от лизинговия договор, и прилежащото към нея ДДС.

При желание от страна на клиента да не заплаща ДДС веднага, сумата на ДДС се добавя към главницата и се разсрочва за целия срок на договора, като съответно се олихвява, заедно с главницата.

Върху лихвата в месечните вноски по погасителен план не се начислява ДДС. При пълното изплащане на задълженията по договора за лизинг, активът става собственост на клиента, а дотогава юридически е собственост на лизингодателя и се регистира на негово име.