Уведомление за промяна на документи

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че  с решение на УС на „Търговска банка Д” АД, считано от 09.10.2020 г., влизат в сила промени в Общи условия, приложими при предоставяне на ипотечни кредити на физически лица от „Търговска банка Д” АД. Променят се също клаузи от образците на договори за кредити на физически лица, която промяна е във връзка с изпълнение на Закона за защита на потребителите.

Уведомление за предстоящи промени

Общи условия, приложими при предоставяне на ипотечни кредити и кредити-овърдрафт на физически лица, в сила от 09.10.2020 г.

С уважение,

"Търговска банка Д" АД