Уведомление за промяна на документи

Уважаеми  клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 04.03.2022 г. влизат в сила промени в Общи условия за отдаване под наем на банкова касета/сейф в обществен трезор на „Търговска банка Д” АД и Тарифа  за такси и комисиони за физически лица Раздел IХ ТРЕЗОР и Тарифа за таксите и комисиони за бизнес клиенти в Раздел Х ТРЕЗОР, както следва:

 

1. Добавя се нова точка в т. 7:  Депозит за добросъвестно ползване в размер на 100 лв.

2. Допълва се текстът на т. 4:

БИЛО:

Такса за изгубване или повреден ключ от касета ползвателя и/или издаване на дубликат и/или невърнат ключ при изтекъл договор.

СТАВА:

Такса за изгубване или повреден ключ от касета ползвателя и/или издаване на дубликат и/или невърнат ключ при изтекъл договор и/или за отваряне и възстановяване на отворена банкова касета.

 

Настоящото има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 04.03.2022 г.