Уведомление за промяна на документи

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считаното от 01.09.2024 г. влизат в сила нови Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица.

Промени са направени на текстовете по Раздел XIII СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА СМЕТКИ ОНЛАЙН. Регламентира се откриване на платежни сметки, включително разплащателни сметки с издаване на дебитна карта през корпоративния сайт на банката и подписване с КУКЕП