Партньорски програми

Гаранционна схема ОГФМСП

Гаранции по кредити от Общински гаранционен фонд за Малкия бизнес

cover

  • Облекчени изисквания за обезпечение
  • Улеснен достъп до финансиране
  • Механизъм за споделяне на риска

 

Целите на ОГФМСП са провеждане на политиката на Столична община за подпомагане на малкия и среден бизнес на нейната територия чрез гарантиране на част от кредитния риск по кредити, предоставени целево от финансови институции на малки и средни предприятия, регистрирани или развиващи дейността си на територията на Столична община.
Общинският гаранционен фонд гарантира кредити на фирми, които са регистрирани или развиват дейност на територията на Столична община. Фондът гарантира пред банките до 50% от кредита на малките фирми, но не повече от 100 хиляди лева, независимо от размера на кредита.

cover


  •  седалището на фирмата е на територията на Столична община
  • бизнес проектът на фирмата ще се реализира на територията на Столична община
  • покриват изискванията и критериите по Закона за малки и средни предприятия
  • фирмата трябва да разполага с обезпечение по кредита с минимална ликвидационна стойност по оценка на Банката в размер на 60% от сумата на главницата по кредита
Търговска банка Д  АД и  Общински гаранционен фонд за  малки и средни предприятия (МСП) при Столична община (ОГФМСП-СО) подписаха ново споразумение за финансиране на малки и средни предприятия, работещи на територията на Столична община.С това споразумение ОГФМСП  - СО, съвместно с Търговска банка Д АД, дава нова възможност за създаване на благоприятна среда за развитието на малки и средни предприятия. Основната цел на Общинският Гаранционен Фонд (ОГФ) е провеждането на политика за стимулиране на сектора на МСП и създаване на оптимални условия за тяхното развитие.